Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky účasti na zájazde a platobné podmienky Cestovnej kancelárie ECOMM s.r.o.

I. ČASŤ

1.  Úvodné ustanovenia

1.1         Všeobecné podmienky účasti na zájazde a platobné podmienky Cestovnej kancelári ECOMM s.r.o.

(ďalej len „Všeobecné podmienky“) sú platné pre všetky zájazdy, ako aj iné produkty a služby cestovného ruchu poskytované priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa Cestovnou kanceláriou a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o službe, ktorú Cestovná kancelária uzatvára s Objednávateľom zájazdu vo vlastnom mene. Tieto Všeobecné podmienky sú platné aj pre zájazdy a iné produkty a služby cestovného ruchu iného poskytovateľa, ktoré Cestovná kancelária sprostredkováva, ak tak určil poskytovateľ služieb, a ak o tom bol Objednávateľ v súvislosti so sprostredkovaným zájazdom alebo službou informovaný. Pokiaľ sú Objednávateľovi poskytované zájazdy a iné produkty a služby cestovného ruchu od organizátora zájazdu odlišného od Cestovnej kancelárie ECOMM s.r.o., platia tieto Všeobecné podmienky, pokiaľ nie je uvedené inak.  

1.2         Cestovná kancelária v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti najmä:

a)            obstaráva, organizuje, ponúka a predáva zájazdy a iné produkty a služby cestovného ruchu, a za tým účelom uzatvára vo vlastnom mene a na vlastný účet Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o službe s Objednávateľmi v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok;

b)           v súlade s osobitnými zmluvami uzavretými s inými poskytovateľmi služieb a produktov v cestovnom ruchu sprostredkúva pre tieto subjekty predaj zájazdov a iných produktov a služieb (najmä pre iné cestovné kancelárie, cestovné agentúry, dopravcov, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, usporiadateľov kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí a pod.).

2. Vymedzenie základných pojmov

 

2.1       Na účely týchto Všeobecných podmienok sa rozumie:

a)       Cestovnou kanceláriou, resp. CK je spoločnosť Cestovná kancelária  ECOMM s.r.o., so sídlom Krížna 44, 821 08 Bratislava, IČO: 35 884 231,  SPOLOČNOSŤ ZAPÍSANÁ DO OBCHODNÉHO REGISTRA VEDENÉHO OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I., oddiel: Sro, vložka č.: 31558/B, ktorá je právnickou osobou podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia a v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti cestovného ruchu, ktorá uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu sama, alebo prostredníctvom externých partnerov (fyzických a právnických osôb), ktorí uzatvorili s CK zmluvu o spolupráci pri predaji a na základe tejto zmluvy sprostredkuje pre CK predaj zájazdov, produktov a služieb (ďalej len „Cestovná kanceláriou resp. CK),

b)           Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba (v mene neplnoletej fyzickej osoby je oprávnený uzatvoriť zmluvu jej zákonný zástupca, v mene právnickej osoby môže zmluvu okrem osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby uzatvoriť aj splnomocnený zástupca), ktorá uzatvorí s cestovnou kanceláriou Zmluvu o zájazde alebo Zmluvu o službe, resp. osoba, v ktorej prospech sa takáto zmluva uzatvorila (spolucestujúci), alebo osoba, na ktorú sa zájazd alebo služba previedla v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,

c)            Sprostredkovateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (cestovná kancelária alebo cestovná agentúra) podnikajúca v cestovnom ruchu na základe zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cestovných kanceláriách“), poskytujúca produkty a služby v cestovnom ruchu, ktorá uzatvorila s CK Zmluvu o spolupráci pri predaji, a na základe tejto zmluvy sprostredkuje pre CK predaj zájazdov, produktov a služieb. Práva a povinnosti Cestovnej kancelárie sa pri uzatváraní Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o službe primerane vzťahujú aj na Sprostredkovateľa;

d)           Touroperátorom je právnická osoba odlišná od Cestovnej kancelárie, ktorá podniká v cestovnom ruchu podľa príslušných právnych predpisov právneho poriadku, podľa ktorého bola založená, a obstaráva, organizuje, ponúka a predáva zájazdy a iné produkty a služby cestovného ruchu, ktoré Cestovná kancelária ponúka Objednávateľom v mene Touroperátora. Konkrétny Touroperátor ako organizátor zájazdu je uvedený v Zmluve o zájazde.

e)            Zájazdom je vopred pripravená, zorganizovaná a v ponuke CK zverejnená kombinácia najmenej dvoch z týchto služieb:

i)         doprava,

ii)        ubytovanie,

iii)       iné služby, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a ktoré tvoria významnú súčasť kombinácie služieb, napríklad stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program, ak ich CK ponúka na predaj, alebo ak ich predáva za súhrnnú cenu, a ak sa služba poskytuje dlhšie ako 24 hodín, alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc. Zájazdom je aj vopred zorganizovaný pobyt zahŕňajúci len ubytovanie na viac ako tri noci v jednom ubytovacom zariadení akejkoľvek kategórie a triedy vrátane stanu, karavanu a ubytovania v súkromí.

f)            Zmluvou o zájazde je zmluva o obstaraní zájazdu, uzavretá medzi Cestovnou kanceláriou alebo Touroperátorom v zastúpení Cestovnou kanceláriou ako obstarávateľom a Objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o cestovných kanceláriách a Občianskeho zákonníka, ktorá má zákonom stanovené obsahové náležitosti (ďalej len „Zmluva o zájazde“ alebo „Zmluva“ );

g)           Službami sa rozumejú služby a produkty Cestovnej kancelárie iné než zájazdy, ktoré nie sú Objednávateľovi poskytované ako súčasť Zájazdu. Služby poskytuje Cestovná kancelária na základe osobitnej objednávky, resp. samostatnej zmluvy o poskytnutí služby, ktorá bude podľa povahy služby zmluvou o obstaraní veci alebo inou vhodnou zmluvou uzavretou v súlade s Občianskym zákonníkom. Ak nie je ďalej uvedené inak, primerane sa na zmluvu o poskytnutí služby vzťahujú ustanovenia o Zmluve o zájazde.

II. ČASŤ

3. Rezervácia

 

3.1      Zájazd alebo Službu si môže záujemca rezervovať v Cestovnej kancelárii alebo u Sprostredkovateľa priamo osobne, faxom, telefonicky alebo e-mailom. Pri osobnej rezervácii je Cestovná kancelária povinná vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o rezervácii ihneď po zaplatení rezervačného poplatku (bod 3.3); v prípade faxovej alebo e-mailovej rezervácie Zájazdu alebo Služby zašle Cestovná kancelária Objednávateľovi potvrdenie alebo odmietnutie rezervácie prostredníctvom e-mailu alebo faxu do troch dní od doručenia rezervácie a zaplatenia rezervačného poplatku. V prípade odmietnutia rezervácie oznámi Cestovná kancelária Objednávateľovi aj dôvod odmietnutia rezervácie. Rezervácia je platná aj pre všetky ďalšie osoby uvedené v rezervácii.

3.2      Záujemca si môže Zájazd alebo Služby rezervovať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie na internetovej stránke Cestovnej kancelárie www.ck-ecomm.sk. Podrobnosti o online rezervácii Zájazdov upravujú Všeobecné podmienky pre ONLINE rezervovanie zájazdov Cestovnej kancelárie ECOMM  s.r.o. (ďalej len „ONLINE podmienky“).

3.3      Rezervácia Zájazdu alebo Služby je platná a záväzná po zaplatení rezervačného poplatku vo výške určenej konkrétnym Touroperátorom, minimálne vo výške 30 % z ceny Zájazdu alebo Služby a po potvrdení rezervácie zo strany Cestovnej kancelárie. Ak sa však vykonáva rezervácia v čase kratšom než 30 dní pred prvým dňom Zájazdu/Služby, Objednávateľ je pri rezervácii povinný zaplatiť 100 % z ceny Zájazdu alebo Služby. Potvrdenie o rezervácii musí obsahovať identifikáciu Zájazdu alebo Služby, termín Zájazdu alebo Služby, identifikáciu Objednávateľa (vrátane spolucestujúcich) uvedením jeho mena a priezviska, adresy a dátumu narodenia, ako aj cenu Zájazdu/Služby a výšku zaplateného rezervačného poplatku.

3.4      Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek pred uzavretím Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o službe zrušiť rezerváciu aj bez uvedenia dôvodu osobne, faxom alebo prostredníctvom e-mailu. Ak je rezervácia zrušená faxom alebo e-mailom, k jej zrušeniu dôjde momentom doručenia faxu alebo e-mailu Cestovnej kancelárii. Zrušenie rezervácie je podmienené zaplatením storno poplatku vo výške uvedenej v Článku 11. Stornovací poplatok je vzájomne započítateľný s nárokom Objednávateľa na vrátenie rezervačného poplatku. Rezervačný poplatok bude po odpočítaní storno poplatku vyplatený Objednávateľovi v hotovosti alebo bankovým prevodom na určený účet.

4. Vznik zmluvy

 

4.1       Zmluvu o zájazde uzatvára Objednávateľ priamo s Cestovnou kanceláriou alebo prostredníctvom Sprostredkovateľa. Zmluva o zájazde sa považuje za uzavretú

(i)        v momente kedy sa zmluvné strany dohodli na všetkých podstatných náležitostiach, a na základe tejto dohody vyplnili a podpísali formulár Zmluvy o obstaraní zájazdu, resp. v prípade rezervácie prostredníctvom e-mailu, momentom doručenia scanu podpísanej Zmluvy o zájazde e-mailom Cestovnej kancelárii, a

(ii)       zaplatením rezervačného poplatku (zálohy), resp. 100 % ceny Cestovnej kancelárii alebo Sprostredkovateľovi.

Zmluva o zájazde musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti, najmä v nej musí byť uvedená cena Zájazdu vrátane časového rozvrhu jednotlivých platieb a výšky zálohy. Cena a ostatné informácie a podmienky uvedené v katalógu alebo inom oficiálnom dokumente Cestovnej kancelárie nie sú záväzné a Cestovná kancelária si vyhradzuje právo meniť ich kedykoľvek pred uzatvorením Zmluvy o zájazde.

4.2      Predmet plnenia Zmluvy a časť obsahu Zmluvy o zájazde zo strany Cestovnej kancelárie je určený odkazom na príslušné číslo Zájazdu uvedené na Zmluve o zájazde, prípadne v dodatočných ponukách Cestovnej kancelárie, potvrdených objednávkach alebo osobitných podmienkach tvoriacich prílohu k Zmluve o zájazde. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde sú aj ostatné písomnosti odovzdané Objednávateľovi pri podpise Zmluvy o zájazde, a to katalóg s platným cenníkom (resp. dodatočná písomná ponuka zájazdov a služieb), tieto Všeobecné podmienky, platné poistné podmienky a potvrdenie o poistení Cestovnej kancelárie proti úpadku.

4.3      Zmluva o zájazde alebo osobitná zmluva na Služby je uzavretá aj v prospech všetkých tretích osôb, ktoré sú v nej uvedené ako spolucestujúci Objednávateľa. Tieto osoby sú spolu s Objednávateľom účastníkmi zmluvného vzťahu (účastníci Zájazdu), pokiaľ zo Zmluvy o zájazde nevyplýva niečo iné. Objednávateľ podpisom Zmluvy o zájazde, alebo osobitnej zmluvy na Služby potvrdzuje, že je oprávnený konať v mene ostatných osôb uvedených v Zmluve o zájazde alebo v osobitnej zmluve na Služby a je oprávnený v mene týchto osôb uzavrieť Zmluvu o zájazde alebo osobitnú zmluvu na Služby. Za plnenie zmluvných záväzkov spolucestujúcich voči Cestovnej kancelárii zodpovedá Objednávateľ. V prípade, ak na strane Objednávateľa vystupuje viac osôb, sú všetky osoby na strane Objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne. Práva a povinnosti Objednávateľa, vyplývajúce zo Zmluvy o zájazde, sa na všetkých spolucestujúcich vzťahujú v rovnakom rozsahu ako na Objednávateľa, ak z povahy konkrétnej povinnosti alebo práva nevyplýva inak. Za riadne oboznámenie spolucestujúcich s podmienkami Zájazdu zodpovedá Objednávateľ.

 

4.4      Právo na poskytnutie Zájazdu/Služby  na základe uzavretej zmluvy vznikne Objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny v dohodnutej výške. Ak Zmluva o zájazde obsahuje ďalšie podmienky, ktorých splnenie Objednávateľom je nevyhnutné na poskytnutie Zájazdu/Služby, Cestovnej kancelárii nevznikne povinnosť poskytnúť Zájazd alebo Službu, až kým nebudú Objednávateľom splnené všetky tieto ďalšie podmienky.

4.5      Cestovná kancelária si vyhradzuje právo uviesť v dodatočných písomných ponukách odlišné špecifikácie a podmienky ako sú uvedené v katalógu a v týchto Všeobecných podmienkach. V prípade takéhoto rozporu platia špecifikácie a podmienky uvedené v dodatočných písomných ponukách.

5. Cena zájazdu a platobné podmienky

 

5.1      Cenou za Zájazd alebo Službu sa rozumie cena dohodnutá v Zmluve o zájazde, resp. v zmluve o Službe. Cena je uvedená v mene Euro vrátane DPH platnej v čase uzatvorenia Zmluvy. Cena uvádzaná v katalógu alebo v dodatočných ponukách Cestovnej kancelárie, potvrdených objednávkach alebo osobitných podmienkach je určená pre jednu osobu, ak nie je v danom dokumente alebo inom záväznom dokumente uvedené inak, a nie je záväzná ako dohodnutá konečná cena.

 

5.2       Cestovná kancelária je oprávnená jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu za Zájazd iba v prípade, ak došlo k:

a)            zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,

b)           zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene Zájazdu,

c)            zmene kurzu eura použitého na určenie ceny Zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21.dňa pred začatím Zájazdu.

5.3      V prípade, ak dôjde k zmenám predpokladaných v bode 5.2 do 21. dňa pred začiatkom Zájazdu je Cestovná kancelária oprávnená jednostranne zvýšiť cenu Zájazdu uvedenú v Zmluve o zájazde, resp. v osobitnej zmluve, a to nasledujúcim spôsobom:

a)            o sumu, o ktorú sa zvýši cena podľa bodu 5.2 písmeno a) a b) oproti cene dohodnutej v Zmluve o zájazde, resp. v inej osobitnej zmluve;

b)           o sumu zodpovedajúcu navýšeniu menového kurzu eura použitého na stanovenie ceny Zájazdu nad hodnotu 5% podľa bodu 5.2 písmena c).

Písomné oznámenie o zvýšení ceny zájazdu alebo služby musí Cestovná kancelária Objednávateľovi odoslať poštou, faxom alebo e-mailom najneskôr 21 dní pred začatím Zájazdu, inak Cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene Zájazdu alebo Služby. Zvýšenie ceny je splatné do 7 dní po doručení oznámenia Objednávateľovi.

5.4         Ak nie je v príslušnom katalógu alebo inej písomnej ponuke uvedené inak, do ceny Zájazdu nie je zahrnuté cestovné poistenie, letiskové poplatky a služby označené v katalógu ako služby za príplatok. Tieto poplatky sú zohľadnené pri kalkulácii celkovej ceny Zájazdu alebo Služby a sú vždy zahrnuté do celkovej ceny Zájazdu alebo Služby uvedenej v Zmluve o zájazde, resp. v zmluve o Službe.

5.5         Na poskytnutie akejkoľvek zľavy z ceny Zájazdu alebo Služieb nemá Objednávateľ právny nárok, o jej uplatnení rozhoduje vždy jednostranne Cestovná kancelária vo forme verejného prísľubu adresovanému bližšie neobmedzenému počtu osôb alebo vo forme individuálne poskytnutej zľavy. Poskytnuté zľavy nie je možné kumulovať.

5.6         Platobné podmienky:

a)            Cestovná kancelária má právo na zaplatenie ceny za Zájazd alebo Službu pred ich poskytnutím. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za Zájazd alebo Službu v čase a spôsobom dohodnutým v príslušnej Zmluve, najneskôr však pred ich poskytnutím zo strany Cestovnej kancelárie;

b)           Cestovná kancelária je oprávnená požadovať od Objednávateľa pri podpise Zmluvy o zájazde zaplatenie zálohy vo výške určenej konkrétnym Touroperátorom, najmenej vo výške 30 % z dohodnutej ceny;

c)            zvyšnú časť dohodnutej ceny za Zájazd alebo Službu je Objednávateľ povinný zaplatiť v čase dohodnutom v Zmluve o zájazde, najneskôr však 30 dní pred termínom začatia poskytovania Zájazdu alebo Služby, pokiaľ nie je zo strany konkrétneho Touroperátora stanovená iná lehota;

d)           v prípade, že Objednávateľ uzavrie s Cestovnou kanceláriou Zmluvu o zájazde alebo zmluvu o Službe v čase kratšom ako 30 dní pred termínom začatia poskytovania Zájazdu alebo Služby, Objednávateľ je povinný zaplatiť celú dohodnutú cenu za Zájazd alebo Službu ihneď pri podpise konkrétnej zmluvy.

5.7         Úhrady za poskytnuté produkty a služby cestovného ruchu je možné vykonať platbou v hotovosti, bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Cestovnej kancelárie. Platba sa považuje za uskutočnenú dňom pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet Cestovnej kancelárie, v prípade platby v hotovosti sa považuje cena za zaplatenú prevzatím hotovosti zamestnancom CK.

5.8         V prípade, ak nebude dohodnutá cena za Zájazd alebo iné Služby zaplatená zo strany Objednávateľa riadne a včas je CK oprávnená jednostranne odstúpiť od uzatvorenej zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť CK všetky náklady, ktorej jej vznikli v súvislosti s nesplnením si povinností Objednávateľa.

 

5.9         Na základe požiadavky Objednávateľa môže CK zabezpečiť pre Objednávateľa cestovné poistenie vrátane poistenia storna Zájazdu. Cena poistenia, vrátane podmienok poistenia a krytia poistných rizík sú uvedené  v poistných podmienkach, ktoré obdrží Objednávateľ od CK pri podpise Zmluvy o zájazde alebo osobitnej zmluvy. Poistný vzťah vzniká priamo medzi Objednávateľom a príslušnou poisťovňou, CK vystupuje len ako sprostredkovateľ tohto vzťahu.

III. ČASŤ

6. Práva a povinnosti Objednávateľa

 

6.1       K základným právam Objednávateľa patrí:

a)            právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutého a riadne zaplateného Zájazdu alebo Služby;

b)           právo požadovať od Cestovnej kancelárie všetky informácie, ktoré sú jej v čase uzatvorenia Zmluvy známe a ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutého a zaplateného Zájazdu alebo Služby, vrátane práva na informácie o všetkých zmenách, ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy;

c)            právo odstúpiť od Zmluvy o zájazde podľa Článku 11 týchto Všeobecných podmienok kedykoľvek pred začatím čerpania Zájazdu alebo Služby;

d)           právo reklamovať nedostatky a vady objednaných, resp. poskytnutých Zájazdov a Služieb podľa reklamačného poriadku Cestovnej kancelárie;

e)            právo na zmenu v osobe Objednávateľa (vrátane spolucestujúcich) za podmienok uvedených  v Článku 8;

f)            právo na primeranú náhradu škody, ak Cestovná kancelária zruší Zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia;

g)           iné práva, ktoré Objednávateľovi vyplývajú zo Zmluvy o zájazde (vrátane týchto Všeobecných podmienok) alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.2       Zo zmluvného vzťahu vyplývajú Objednávateľovi najmä nasledujúce povinnosti:

a)            zaplatiť celú cenu za Zájazd alebo Služby riadne a včas spôsobom dohodnutým v Zmluve o zájazde alebo zmluve na Služby, kedykoľvek na výzvu Cestovnej kancelárie preukázať zaplatenie ceny dohodnutej v zmluve;

b)           poskytnúť Cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť na riadne zabezpečenie a poskytnutie Zájazdu alebo Služieb, ako aj všetky dokumenty, informácie a iné veci potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu Zájazdu alebo Služby;

c)            údaje v Zmluve o zájazde uvádzať pravdivo a úplne, ako aj bezodkladne informovať Cestovnú kanceláriu o akýchkoľvek zmenách v týchto údajoch;  informovať CK o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na riadne poskytnutie Zájazdu alebo Služieb zo strany CK;

d)           informovať sa na príslušnom zastupiteľskom úrade (konzulát, veľvyslanectvo) o podmienkach vstupu do krajiny ako aj vízových podmienkach;

e)            obstarať si a mať pri sebe príslušné doklady (najmä cestovný pas, ktorého platnosť po skončení Zájazdu je minimálne 6 mesiacov) a v prípade potreby aj vízum na vstup do krajiny, dodržiavať právne predpisy krajín, do ktorých cestuje alebo ktorými prechádza, najmä predpisy ohľadom pobytu cudzincov, devízové a zdravotnícke predpisy, ako aj predpisy na ochranu prírody a krajiny;

f)            zaistiť u detí a mladistvých účastníkov Zájazdu, a v prípade potreby aj u zdravotne postihnutej osoby, sprievod a dohľad dospelého účastníka Zájazdu, a to počas celej dĺžky poskytovania Zájazdu;

g)           v lehote  určenej Cestovnou kanceláriou jej oznámiť všetky svoje vyjadrenia a pripomienky k zmenám v podmienkach poskytovania a v obsahu Zájazdu alebo Služby;

h)           v čase určenom Cestovnou kanceláriou od nej prevziať doklady potrebné pre Zájazd alebo Službu, resp. prevziať tieto doklady na mieste a v čase určenom CK a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených (v prípade, ak bude Zájazd, alebo Služby zakúpené zo strany Objednávateľa v lehote kratšej ako 15 dní pred nástupom na Zájazd, budú mu doklady potrebné k Zájazdu odovzdané v mieste odletu na Zájazd v stánku príslušného Touroperátora);

i)             už pri uzatváraní Zmluvy o zájazde alebo zmluvy o Službe, resp. pri zmene v osobe Objednávateľa Cestovnej kancelárii oznámiť, že účastníkom Zájazdu alebo Služby bude osoba, ktorá nie je občanom SR; Objednávateľ je taktiež povinný sa informovať o vízach pre túto osobu (cudzinca), resp. informovať túto osobu o vízovej povinnosti;

j)             dodržiavať pokyny sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu Cestovnej kancelárie v mieste pobytu, ako aj dodržiavať stanovený program, dodržiavať informácie a odporučenia uvedené v pokynoch na cestu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných podmienok;

k)           počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov Zájazdu, poskytovateľov služieb cestovného ruchu alebo Cestovnej kancelárie; v opačnom prípade zodpovedá Objednávateľ za prípadnú vzniknutú škodu Cestovnej kancelárii, resp. tretím osobám podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike, resp. v krajine, ktorej právny poriadok sa na danú situáciu v zmysle Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov vzťahuje;

l)             nastúpiť na Zájazd v stanovenom mieste a čase podľa pokynov Cestovnej kancelárie;

m)          iné povinnosti, ktoré Objednávateľovi vyplývajú zo Zmluvy o zájazde (vrátane týchto Všeobecných podmienok) alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.3         Objednávateľ berie na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov musia mať deti od 0 rokov (t.j. od narodenia) samostatný platný cestovný doklad (pas) bez ohľadu na skutočnosť, či dieťa cestuje alebo necestuje s rodičom. V prípade, ak dieťa necestuje s rodičom, musí byť Cestovnej kancelárii pred začiatkom Zájazdu predložený písomný súhlas zákonného zástupcu; pravosť podpisu zákonného zástupcu musí byť úradne osvedčená, ak zákonný zástupca nepodpíše súhlas priamo pred pracovníkom CK. Osoby, ktorých zdravotný stav to vyžaduje, môžu cestovať len v sprievode a dohľade iných dospelých osôb.

6.4         Pri zájazde do krajiny alebo krajín s vízovou povinnosťou, Objednávateľ a spolucestujúci predložia Cestovnej kancelárii pasy v dohodnutom termíne, ak je súčasťou Zájazdu aj obstaranie príslušných víz. Obstaranie víz zo strany CK je len doplnkovou službou CK, ktorú poskytuje len v prípade, ak je to výslovne dohodnuté v Zmluve alebo v zmluve na Službu, resp. v prípade, ak ju Objednávateľ požiada o poskytnutie tejto služby a CK jeho žiadosť akceptuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú Cestovnej kancelárii nesplnením tejto povinnosti, znáša Objednávateľ. Cestovná kancelária nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí Objednávateľovi za udelenie víz zo strany príslušného orgánu; rovnako je vylúčená náhrada škody v prospech Objednávateľa v prípadoch, ak z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Cestovná kancelária nebude účastníkovi Zájazdu umožnený vstup na územie cudzej krajiny. V prípade, ak Objednávateľovi, resp. spolucestujúcim nebudú udelené víza, nemajú nárok na vrátenie zaplatených poplatkov za vybavenie víz zo strany Cestovnej kancelárie. Víza nie je možné stornovať a žiadať o vrátenie zaplatených poplatkov za vybavenie víz.

6.5         V prípade, ak Objednávateľ komunikuje s Cestovnou kanceláriou ohľadom Zájazdu alebo Služieb, uzatvorenej Zmluvy o zájazde alebo zmluvy o Službe, či iných otázkach s tým súvisiacich, prostredníctvom e-mailu, je povinný v tejto komunikácii za účelom svojej identifikácie uviesť číslo rezervácie a dátum svojho narodenia.

7.                Práva a povinnosti Cestovnej kancelárie

 

7.1       Cestovná kancelária je povinná:

a)            mať uzavreté povinné zmluvné poistenie Zájazdu pre prípad jej úpadku a odovzdať Objednávateľovi spolu so Zmluvou o zájazde doklad o poistení Zájazdu pre prípad úpadku Cestovnej kancelárie vystavený príslušnou poisťovňou;

b)           pred uzavretím Zmluvy o zájazde informovať Objednávateľa o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie Objednávateľa uzavrieť Zmluvu o zájazde, resp. následne poskytnúť všetky informácie o skutočnostiach, ktoré nastali až po uzatvorení Zmluvy o zájazde a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie Objednávateľa nastúpiť na Zájazd;

c)            najneskôr 7 dní pred začatím Zájazdu alebo Služby poskytnúť Objednávateľovi písomne ďalšie informácie a pokyny o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre Objednávateľa dôležité a ktoré sú Cestovnej kancelárii známe (záväzné pokyny na cestu), ak už neboli Objednávateľovi poskytnuté ako súčasť dokumentov odovzdaných pri podpise Zmluvy o zájazde, a to ich zaslaním na adresu Objednávateľa uvedenú v Zmluve, alebo iným spôsobom dohodnutým s Cestovnou kanceláriou. Tieto informácie sú najmä o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu Cestovnej kancelárie v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o Zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba, meno, adresu a telefónne číslo osoby, na ktorú sa Objednávateľ v ťažkostiach v priebehu Zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc, všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje Objednávateľ na poskytnutie obstaraných služieb (napríklad poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania, doklad pre zástupcu Cestovnej kancelárie v mieste pobytu na poskytnutie fakultatívnych výletov a pod.). Ak je Zmluva o zájazde uzatvorená v čase kratšom ako 7 dní pred začatím Zájazdu, Cestovná kancelária je povinná splniť svoju povinnosť podľa tohto písm. c) pri uzatváraní Zmluvy;

d)           neposkytovať mená Objednávateľa (a spolucestujúcich) Zájazdu a miesta ich pobytu tretím osobám, a to ani v naliehavých prípadoch. Cestovná kancelária nemá povinnosť tento zákaz dodržať, ak Objednávateľ (a spolucestujúci) Zájazdu výslovne požiadal, aby konkrétnej osobe bola takáto informácia poskytnutá, alebo ak pre Cestovnú kanceláriu takáto povinnosť poskytnúť informáciu vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Náklady spojené s odovzdaním urgentných a naliehavých správ znáša Objednávateľ Zájazdu.

7.2         V prípade, ak poruší Objednávateľ svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o zájazde alebo zmluvy o Službe a z týchto Všeobecných podmienok, Cestovná kancelária je oprávnená odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy o zájazde.

7.3         Ak je povaha Zájazdu spojená s neobvyklým rizikom akéhokoľvek druhu (napríklad horolezecká expedícia alebo Zájazd so športovým alebo súťažným prvkom), Cestovná kancelária nezodpovedá Objednávateľovi za žiadne následky a škody spôsobené v dôsledku takéhoto rizika. Povinnosť Cestovnej kancelárie pripraviť Zájazdy a Služby s odbornou starostlivosťou, ako aj starostlivo vybrať tretie osoby, ktoré budú poverené poskytovaním jednotlivých služieb týmto ustanovením nie je dotknutá.

8. Zmena v osobe Objednávateľa

 

8.1      Objednávateľ je oprávnený najneskôr 21 dní pred začatím Zájazdu písomne oznámiť Cestovnej kancelárii (neplatí v prípade linkových letov) zmenu v osobe Objednávateľa, resp. zmenu v osobách uvedených v Zmluve o zájazde, ktorá sa namiesto neho alebo nich zúčastní na Zájazde. Oznámenie musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pôvodného Objednávateľa (spolucestujúceho), údaje o novej osobe, ktorá sa má zúčastniť na Zájazde, prípadne iné údaje potrebné pre realizáciu Zájazdu (napr. údaj o platnosti a čísle cestovného dokladu a iné podobné údaje podľa potrieb Cestovnej kancelárie), ako aj vyhlásenie nového Objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou o zájazde, s týmito Všeobecnými podmienkami a že spĺňa všetky podmienky účasti na Zájazde.

8.2      Dňom doručenia oznámenia podľa bodu 8.1 sa nová osoba v ňom uvedená stáva Objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného Objednávateľa, pričom pôvodný Objednávateľ a nový Objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny Zájazdu, manipulačného poplatku a úhrady nákladov, ktoré Cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou Objednávateľa vzniknú. Cestovná kancelária je oprávnená požadovať od Objednávateľa za každú jednu zmenu (každú osobu) Objednávateľa manipulačný poplatok vo výške určenej konkrétnym Touroperátorom, minimálne však vo výške 40,- EUR.

8.3      V prípade linkových letov platia osobitné poplatky (rozdielne ako uvedené v bode 8.2) za zmenu Objednávateľa, podľa cenníka konkrétnej leteckej spoločnosti, za predpokladu, že zmluvné podmienky leteckého prepravcu zmenu v osobe Objednávateľa povoľujú. Osobitné poplatky za zmenu v osobe Objednávateľa (iné ako uvedené v bode 8.2) platia i v prípadoch, ak Cestovná kancelária sprostredkováva alebo zabezpečuje pre Objednávateľa samostatné ubytovanie v hoteloch, za predpokladu, že konkrétny hotel túto zmenu povoľuje.

9. Zmena v obsahu Zmluvy o zájazde pred nástupom na Zájazd

 

9.1      Ak nastanú skutočnosti, na základe ktorých je Cestovná kancelária nútená pred začatím Zájazdu alebo pred poskytnutím Služby zmeniť dohodnuté podmienky Zmluvy o zájazde, môže navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy o zájazde. Ak navrhovaná zmena vedie aj k zmene ceny Zájazdu, musí byť v návrhu nová cena uvedená. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či bude so zmenou súhlasiť, alebo či od Zmluvy o zájazde odstúpi. V prípade odstúpenia od Zmluvy o zájazde Objednávateľom v súlade s týmto bodom 9.1, Objednávateľ nie je povinný zaplatiť Cestovnej kancelárii stornovací poplatok. Svoje rozhodnutie musí Objednávateľ oznámiť Cestovnej kancelárii písomne v lehote určenej Cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny. Ak Objednávateľ v lehote určenej Cestovnou kanceláriou písomne neoznámi Cestovnej kancelárii svoje rozhodnutie, má sa za to, že s navrhovanou zmenou Zmluvy o zájazde súhlasí.

9.2      Pre všetky Zájazdy, pri ktorých je ich realizácia podmienená obsadením Zájazdu aspoň minimálnym počtom účastníkov, je Cestovná kancelária v prípade výslovného uvedenia tejto skutočnosti v katalógu alebo v Zmluve o zájazde v lehote

a)        do 20. dňa pred nástupom na Zájazd pri zájazdoch dlhších ako 6 dní,

b)           do 7. dňa pred nástupom na Zájazd pri zájazdoch v trvaní 2 až 6 dní,

c)            do 48 hodín pred nástupom na Zájazd pri 1-denných zájazdoch, oprávnená informovať Objednávateľa o zrušení Zájazdu a o odstúpení od Zmluvy o zájazde z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov Zájazdu; informácia o zrušení Zájazdu musí byť urobená písomnou formou. Ak nie je v príslušnom katalógu uvedené inak, považuje sa za nedosiahnutie minimálneho počtu účastníkov nenaplnenie 50% počtu účastníkov Zájazdu. V prípade, ak CK vystupuje v zmluvnom vzťahu ako sprostredkovateľ pre iného Touroperátora, platia pre realizáciu Zájazdu (vrátane pravidiel týkajúcich sa minimálneho počtu účastníkov) všeobecné podmienky Touroperátora. O tejto skutočnosti musí byť Objednávateľ informovaný.

9.3         Ak odstúpi Cestovná kancelária od Zmluvy o zájazde z dôvodu zrušenia Zájazdu pred jeho začatím, alebo ak Objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou a od Zmluvy o zájazde odstúpi podľa bodu 9.1, Objednávateľ má právo žiadať, aby mu Cestovná kancelária na základe novej Zmluvy o zájazde poskytla iný Zájazd, a to prinajmenšom v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej Zmluve o zájazde, za predpokladu, že Cestovná kancelária môže takýto Zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej Zmluvy o zájazde sa platby uskutočnené na základe pôvodnej Zmluvy o zájazde považujú za platby podľa novej Zmluvy o zájazde. Ak je cena nového Zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, Cestovná kancelária je povinná tento rozdiel bezodkladne vrátiť Objednávateľovi.

9.4         Ak Objednávateľ nepožiada podľa bodu 9.3 o uzatvorenie novej Zmluvy o zájazde, má sa za to, že od Zmluvy o zájazde odstúpil bez toho, aby bol Cestovnej kancelárii povinný zaplatiť stornovací poplatok.

9.5         Na základe individuálnej požiadavky Objednávateľa môže Cestovná kancelária urobiť zmenu podmienok dohodnutých v Zmluve o zájazde, pokiaľ tieto zmeny sú zo strany daného Touroperátora možné a povolené. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku podľa cenníka  Touroperátora. Môže ísť napríklad o zmenu termínu, typu ubytovacieho zariadenia, počtu osôb, miesta odchodu a príchodu, mena, dopravy a pod. V prípade takejto zmeny požadovanej Objednávateľom v lehote kratšej než 30 dní pred začatím Zájazdu je takáto zmena považovaná za odstúpenie od Zmluvy o zájazde zo strany Objednávateľa a Objednávateľ je povinný zaplatiť Cestovnej kancelárii stornovací poplatok v súlade s Článkom 11 týchto Všeobecných podmienok.

9.6         Ak Cestovná kancelária zruší Zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia, Objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody..

10. Zmena v obsahu Zmluvy o zájazde po nástupe na Zájazd

 

10.1    Ak po začiatku zájazdu Cestovná kancelária neposkytne Objednávateľovi Služby alebo ich podstatnú časť riadne a  včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať.

10.2    Cestovná kancelária si vyhradzuje právo vykonať operatívne zmeny programu Zájazdu, ak riadnemu vykonaniu Zájazdu alebo Služby bránia objektívne dôvody, ktoré nebolo možné predvídať a ovplyvniť (napr. zásah vyššej moci, mimoriadna alebo nepredvídateľná udalosť). V tomto prípade je Cestovná kancelária povinná vyvinúť maximálne úsilie a vykonať príslušné opatrenia na zabezpečenie priebehu Zájazdu v čo možno najvyššej kvalite. Ak nie je z tohto dôvodu možné poskytnúť nepodstatnú časť Zájazdu alebo Služby v dohodnutej kvalite, Cestovná kancelária je povinná poskytnúť Objednávateľovi maximálnu možnú pomoc na prekonanie prípadných ťažkostí s tým spojených.

10.3    Ak pokračovanie Zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než boli dohodnuté v Zmluve o zájazde, je Cestovná kancelária povinná vrátiť Objednávateľovi rozdiel ceny medzi dohodnutými a poskytnutými službami v lehote do 30 dní od skončenia Zájazdu.

10.4    Ak nemožno Objednávateľovi poskytnúť ani náhradné služby za zmluvne dohodnuté Služby, alebo ak tieto Služby Objednávateľ neprijme, je Cestovná kancelária povinná vrátiť účastníkovi Zájazdu rozdiel ceny medzi dohodnutými a poskytnutými službami v lehote do 30 dní od skončenia Zájazdu. V prípade, že súčasťou Zájazdu je aj doprava, je Cestovná kancelária povinná zabezpečiť Objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu na Zájazd alebo na iné miesto návratu, s ktorým Objednávateľ súhlasí, vrátane poskytnutia nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v Zmluve o zájazde, je Cestovná kancelária povinná:

a)        vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo

b)        rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

10.5    Cestovná kancelária nie je zodpovedná za následky zmenených služieb z dôvodov podľa bodov 10.1 až 10.3, z dôvodu že boli spôsobené vyššou mocou (napr. zemetrasenie, povodne, vojnový konflikt, epidémia, teroristicky útok, občianske nepokoje, štrajk dopravcu a pod.) alebo mimoriadnou alebo nepredvídateľnou udalosťou.

10.6    Predĺženie pobytu na Zájazde je možné iba po dohode s povereným zamestnancom CK (delegátom) v mieste pobytu a závisí najmä od dostupnosti ubytovacích kapacít a voľného miesta v dopravnom prostriedku pri návrate. Pri Zájazdoch presahujúcich svojou dĺžkou 3 týždne vznikajú náklady za nevyčerpané alebo voľné miesta v lietadle, preto je Cestovná kancelária oprávnená žiadať od Objednávateľa náhradu leteckého vyrovnávacieho poplatku.

IV. ČASŤ

11. Odstúpenie od Zmluvy o zájazde, stornovací poplatok

 

11.1    Cestovná kancelária je oprávnená odstúpiť od Zmluvy pred začiatkom Zájazdu len z dôvodu zrušenia Zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom, ktoré boli v Zmluve o zájazde alebo v osobitnej zmluve o Službe dohodnuté. Cestovná kancelária je povinná zaslať Objednávateľovi na adresu uvedenú v Zmluve o zájazde alebo na e-mailovú adresu Objednávateľa písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy s uvedením dôvodu. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia Objednávateľovi, resp. momentom doručenia na e-mailovú adresu Objednávateľa.

 

11.2    Cestovná kancelária si vyhradzuje právo zrušiť Zájazd v prípade:

a)            ak nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov Zájazdu podľa bodu 9.2;

b)           ak je realizácia zájazdu pre Cestovnú kanceláriu ekonomicky neúnosná. V tomto prípade je Cestovná kancelária oprávnená zrušiť Zájazd, a to najneskôr v lehote do 21 dní pred plánovaným začatím Zájazdu, pričom o tejto skutočnosti je povinná písomne informovať Objednávateľa najneskôr v lehote do 21 dní pred nástupom na Zájazd alebo začiatkom čerpania Služieb;

c)            vzniku, resp. výskytu nepredvídateľných mimoriadnych udalostí, ktoré nebolo možné pri uzatvorení Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o Službe predvídať (napr. zemetrasenie, povodne, vojnový konflikt, epidémia, teroristicky útok, občianske nepokoje, štrajk a pod.).

 

11.3      V prípade, ak dôjde k zrušeniu Zájazdu zo strany Cestovnej kancelárie podľa bodu 11.2, Cestovná kancelária bezodkladne oznámi Objednávateľovi zrušenie Zájazdu a Objednávateľovi bude poskytnutá zo strany Cestovnej kancelárie možnosť výberu náhradného Zájazdu alebo bezodkladné vrátenie už zaplatenej ceny (alebo jej časti) za objednaný Zájazd.

 

11.4      Objednávateľ má nárok na poskytnutie Služieb len po zaplatení celej ceny Zájazdu alebo Služby. V prípade, že Objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu včas, je Cestovná kancelária oprávnená odstúpiť od uzavretej Zmluvy o zájazde alebo zmluvy o Službe a požadovať od Objednávateľa zaplatenie stornovacieho poplatku podľa tohto Článku 11; týmto ustanovením nie je dotknuté právo Cestovnej kancelárie na náhradu škody.

 

11.5      Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o zájazde kedykoľvek pred nástupom na Zájazd:

a)            bez udania dôvodu po zaplatení stornovacieho poplatku;

b)           ak nedôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy o zájazde podľa bodu 9.3;

c)            ak dôjde k porušeniu povinností Cestovnej kancelárie vyplývajúcich zo Zmluvy o zájazde.Odstúpenie od Zmluvy o zájazde musí Objednávateľ urobiť písomnou formou a doručiť Cestovnej kancelárii alebo Sprostredkovateľovi, u ktorého uzatvoril Zmluvu o zájazde, osobne, doporučeným listom alebo e-mailom (v tomto prípade je Objednávateľ povinný v e-maile uviesť číslo rezervácie a dátum svojho narodenia). Účinky odstúpenia od Zmluvy o zájazde nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia Cestovnej kancelárii alebo Sprostredkovateľovi, ktorý uzatvoril Zmluvu o zájazde v prospech Cestovnej kancelárie.

 

11.6      V prípade, ak Objednávateľ odstúpil od Zmluvy o zájazde z dôvodu porušenia povinností Cestovnej kancelárie, alebo ak nedošlo k uzatvoreniu novej Zmluvy o zájazde podľa bodu 9.3, je Cestovná kancelária povinná Objednávateľovi bezodkladne vrátiť už zaplatenú cenu (jej časť) za Zájazd. V prípadoch podľa tohto bodu neplatí Objednávateľ žiadne stornovacie poplatky. Ak odstúpi Objednávateľ od Zmluvy o zájazde z iných než tu uvedených dôvodov, je povinný zaplatiť Cestovnej kancelárii stornovací poplatok; Cestovná kancelária je povinná vrátiť Objednávateľovi po odpočítaní stornovacieho poplatku zostatok uhradenej ceny za Zájazd podľa Zmluvy o zájazde.

 

11.7      V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy alebo zmluvy o Službe bez udania dôvodu, alebo ak Cestovná kancelária odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností zo strany Objednávateľa, je Objednávateľ povinný zaplatiť CK stornovací poplatok. Stornovací poplatok je zmluvnou pokutou v zmysle § 741b ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka, vypočítava sa ako percentuálny podiel z ceny Zájazdu alebo Služby a jeho výška závisí od druhu Zájazdu alebo Služby, od konkrétneho Touroperátora a od toho, v akom časovom predstihu pred uskutočnením Zájazdu alebo Služby Objednávateľ oznámi, že od Zmluvy o zájazde, resp. od zmluvy o Službe odstupuje. Pod cenou Zájazdu treba rozumieť celkovú cenu za všetky služby dohodnuté s Objednávateľom v Zmluve o zájazde alebo v osobitnej zmluve.

 

Výška stornovacieho poplatku jednotlivých Touroperátorov v závislosti od druhu Zájazdu alebo Služby a časového úseku, ktorý zostáva do nástupu na Zájazd, je nasledujúca:

TUI, Gulet, Airtours, Wolters Reisen

1.  Štandardné poplatky:

do 31. dňa pred nástupom na zájazd 25 %

od 30. dňa pred nástupom na zájazd 40 %

od 24. dňa pred nástupom na zájazd 50 %

od 17. dňa pred nástupom na zájazd 60 %

od 10. dňa pred nástupom na zájazd 80 %

od 3. dňa pred nástupom na zájazd do dňa nástupu na zájazd alebo pri nedostavení sa na zájazd 90 % z ceny zájazdu;

2.  Výnimky zo štandardných pravidiel:

A Prázdninové byty/domy/apartmány, karavánové parky aj pri príchode autobusom a vlakom, poznávací zájazd motorkou, golfové balíky (ak nie je zahrnuté cestovanie v zmysle bodu „štandardné podmienky“) Airtours Privat travel a Meine Reise á la carte

do 46. dňa pred nástupom na zájazd 25 %

od 45. dňa pred nástupom na zájazd 50 %

od 35. dňa pred nástupom na zájazd 80 %

od 3. dňa pred nástupom na zájazd do dňa nástupu na zájazd alebo pri nedostavení sa na zájazd 90 % z ceny zájazdu;

B  Lodné zájazdy/riečne okružné zájazdy; špeciálne programy; aktívneprogramy; kempingové programy

do 31. dňa pred nástupom na zájazd 25 %

od 30. dňa pred nástupom na zájazd 40 %

od 24. dňa pred nástupom na zájazd 50 %

od 17. dňa pred nástupom na zájazd 60 %

od 10. dňa pred nástupom na zájazd 80 %

od 3. dňa pred nástupom na zájazd do dňa nástupu na zájazd alebo pri nedostavení sa na zájazd 95 % z ceny zájazdu;

C Pri sprostredkovaných vstupenkách, napr. Muzikál, platia storno podmienky príslušného poskytovateľa, ktoré budú oznámené pri rezervácií.

D Pre zájazdy značiek X-TUI, X1-2-FLY, ako aj lístky na muzikály/shows a ubytovanie platia nasledovnéstornopodmienky:

do 31. dňa pred nástupom na zájazd 40 %

od 30. dňa pred nástupom na zájazd 55 %

od 24. dňa pred nástupom na zájazd 65 %

od 17. dňa pred nástupom na zájazd 75 %

od 10. dňa pred nástupom na zájazd 85 %

od 3. dňa pred nástupom na zájazd do dňa nástupu na zájazd alebo pri nedostavení sa na zájazd 95 % z ceny zájazdu;

E  Pre vyznačené top ponuky, last-minute, diskontné špeciálne ponuky platia nasledovné stornopodmienky:

do 31. dňa pred nástupom na zájazd 25 %

od 30. dňa pred nástupom na zájazd 45 %

od 24. dňa pred nástupom na zájazd 65 %

od 17. dňa pred nástupom na zájazd 75 %

od 10. dňa pred nástupom na zájazd 85 %

od 3. dňa pred nástupom na zájazd do dňa nástupu na zájazd alebo pri nedostavení sa na zájazd 95 % z ceny zájazdu;

F  Pre ostatné produkty poskytovateľa Wolters-Reisen (plavby vrátane Hurtigruten, Iceland Pro Cruises, Phoenix Reisen, Hansa Touristik, Oceanwide expedície, G Aventures, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Ponant Cruises, Cunard, Haimark Line, SE Tours, Plantours plavby a Göta Kana) budú platiť rozdielne podmienky, ktoré budú oznámené každému klientovi pred rezerváciou.

FTI Touristik

1.  Paušálne zájazdy obsahujúce Charter lety (PAUS)/ubytovacie služby s alebo bez RIT (Rail-Inclusive-Tours) – cestovanie vlakom do hotela, poznávacie zájazdy, výlety, transfery (PAUS, BAUS), a „iba hotel“ s alebo bez RIT (RailInclusive-Tours) – cestovanie vlakom na eventy/masové udalosti a prázdniny do miesta cieľu (CITY a PAUS) do 30. dňa pred začiatkom zájazdu 25%

od 29. - 22. dňa pred nástupom na zájazd 30%

od 21. - 15. dňa pred nástupom na zájazd 40%

od 14. - 10. dňa pred nástupom na zájazd 55%

od 9. - 7. dňa pred nástupom na zájazd 75%

od 6. - 3. dňa pred nástupom na zájazd 80%

od 2. dňa pred nástupom na zájazd 85% ceny zájazdu.

2.  Paušálne zájazdy obsahujúce Linkové lety (PAUS) a paušálne zájazdy s identifikáciou XFTI (MIXX):

do 30. dňa pred nástupom na zájazd 35%

od 29. do 22. dňa pred nástupom na zájazd 45%

od 21. do 15 dňa pred nástupom na zájazd 55%

od 14. do 10 dňa pred nástupom na zájazd 65%

od 9. do 7 dňa pred nástupom na zájazd 75%

od 6. do 3. dňa pred nástupom na zájazd 80%

od 2. dňa pred nástupom na zájazd 85% z ceny zájazdu.

3.  Iba lety (PAUS)

do 30. dňa pred nástupom na zájazd 50%

od 29. dňa do 3. dňa pred nástupom na zájazd 75%

od 2. dňa pred nástupom na zájazd 85% z ceny zájazdu.

4.  výnimky z bodov 1., 2. a 3.

Katalóg Städtereisen:

Iba Hotel s alebo bez RIT vlakov s identifikáciou CITY (okrem eventov/masových udalostí a prázdnin v cieľovom meste): Bezplatné storno do 14. hodiny dňa pred nástupom na zájazd, potom 85% z ceny zájazdu.

Katalóg Afrika:

Rozdielne sadzby odškodnenia pre jednotlivých dodávateľov:

Zugreise Rovos Rail (s.55); Afrikas Perlen (s. 56-57); Pilanesberg Game Reserve (s. 105); Idube Lodge (s.108); Lukimbi Safari Lodge (s. 113); Garden Route Game Lodge (s. 102); African Anthology (s. 162); Desert & Delta (s. 154, 159-165); Wilderness Safaris (s. 156, 161-165, 173); Khwai Guest House/Machaba (s.159); Fly In Safaris (s. 171); Hwange Safari Lodge (s. 173):  do 60. dňa pred nástupom na zájazd 25% od 59. - 30. dňa pred nástupom na zájazd 50% od 29. dňa pred začiatkom zájazdu až do nástupu na zájazd 95% ceny zájazdu.

Katalóg Afrika:

Rastlager (s. 116-117); Game Reserves/Lodges:

Gondwana (s. 102); Rhino Walking Safaris & Plains (s.113) / Under One Botswana Sky (s.158-163); Sibuya (s.104); Welgevonden Game Reserve (s.106); Tutwa Desert Lodge (s. 115); Royal Zambezi (s. 175), Stanley Safari Lodge (s. 168); Ilala Lodge (s.169); Fruit & Spice (s. 249): do 30. dňa pred nástupom na zájazd 25% od 29. - 15. dňa pred nástupom na zájazd 50% od 14. dňa pred nástupom na zájazd 95% ceny zájazdu. Katalóg Afrika:

Všetky služby poskytovateľov Nomad (od s.178); Private Game Reserves/Lodges: Makalali (s.114); Kuzuko (s.103); One & Only Cape Town (s. 77); La Residence (s. 79); Camdeboo (s. 103) NWR – Namibia Wildlife Resorts: Waterberg Camp (s. 140); Popa Falls (s.141); Dolomite Camp / Camp Halali / Camp Okaukuejo / Camp Namutoni (s. 143); Ai-Ais Resort (s. 149); Sossus Dune Lodge (s. 150); Rundreise in Malawi:

Das warme Herz Afrikas/horúce srdce Afriky (s. 177):

do 30. dňa pred nástupom na zájazd 25%,

od 29. - 15. dňa pred nástupom na zájazd 50%

od 14. - 8. dňa pred nástupom na zájazd 75%

od 7. dňa pred začiatkom zájazdu až do nástupu na zájazd 95% ceny zájazdu.

Katalóg Afrika:

Motswari Game Lodge (s. 104):

do 30. dňa pred nástupom na zájazd 25%

od 29. do 22. dňa pred nástupom na zájazd 50% od 21. do 7. dňa pred nástupom na zájazd 70% od 6. dňa pred nástupom na zájazd 80%

Katalóg Afrika:

všetky služby poskytovateľov Norman

Carr (s.160-161); Babylonstoren (s. 79); Singita/Sabi Sabi (s. 109); Botswana Kaleidoskop (s. 155); Botswana per Allrad (s. 157); Masai Mara & Serengeti (s. 206-207): do 91. dňa pred nástupom na zájazd 25% od 90. do 60. dňa pred nástupom na zájazd 50% od 59. do 30.  dňa pred nástupom na zájazd 75%, od 29. do 0. dňa pred nástupom na zájazd  z ceny zájazdu 95% Katalóg Afrika:

Poznávacie zájazdy a Safari v Etiópii, Rvande, Ugande, Keni a Tanzánii: Die Höhe-punkte Äthiopiens (s. 191); Unberührtes Uganda (s. 193); Wunderwelt Uganda & Ruanda (s. 194); Große Kenia Safari (s. 200-201); Kurzsafari Tsavo Ost/Severin Tsavo Safari (s. 202); Ngutuni Safari / Impressionen Tsavo Ost & West (s. 203); Amboseli&Tsavo/Farbenfrohes Kenia (s. 204); Sambura & Mount Kenya (s.205); Große Tansania Safari (s. 208-209); Tansania Explorer (s. 210); Tansania Flugsafari (s. 211); Selous (s.212) do 32. dňa pred nástupom na zájazd 20% od 31. do 16. dňa pred nástupom na zájazd 50% od 15. dňa pred nástupom na zájazd 95% z ceny zájazdu.

Katalóg Mittel- und Südamerika / stredná a južná Amerika:

Poznávací zájazd, poznávací zájazd autom a krátkodobé túry Latinskou Amerikou:

Auf Entdeckungsreise durch Costa Rica und Panama (s. 38), Faszination Zentralamerikas (s. 76f), Erbe der Maya (s. 78f), Der Norden Perus (s. 122), Die Linien von Nazca (s. 122), Iquitos – Abenteuer Amazonas (s. 123), Arequipa, Colca Canyon & Titicacasee (s. 125), Durch die Anden zum Titicacasee (s. 125), Auf den Spuren der Inka (s. 126), Inka Trail und Cuzco (s. 127), Salkantay-Trek und Cuzco (s. 127), Rio Intensiv (s. 140), Karneval in Rio (s. 140), Koloniales Paraty (s. 141), Ilha Grande (s. 141), Weltnaturerbe Iguaçu (s. 142), Histo-risches Salvador (s. 142), Serra Verde Express & Honiginsel (s. 143), Pantanal – grandiose Sumpflandschaft (s. 143), Uyuni Salzwüste (s. 160), Uyuni & Atacama - Wüstenzauber (s. 160), Tango, Samba & tosende Wasserfälle (s. 162), Natürliches Uruguay (s. 177), Uruguay Independiente (s. 177) do 61. dňa pred nástupom na zájazd 25%od 60. do 15. dňa pred nástupom na zájazd 50% od 14. do 0. dňa pred nástupom na zájazd 95% z ceny zájazdu.

Katalóg Mittel- und Südamerika / stredná a južná Amerika:

Anden, Küste & Galapagos (s. 98f), Farbenprächtiges Ecuador (s. 98f), Galápagos Island Hopping (s. 98f), Schätze Ecuadors (s. 100), Galapagos Island stay (s. 104), Südamerika kompakt (s. 112f), Peru und Ecuador erleben (s. 114f), Wunder zwischen zwei Weltmeeren (s. 116), Peru und Kolumbien - Hochland und Karibik (s. 117), Peru und Bolivien erleben (s. 118), Im Reich der Inka (s. 119), Heiliges Land der Inka (s. 120), Höhepunkte

Perus (s. 121), Brasilianisches Mosaik (s. 136f), Brasilien - Land der Superlative (s. 138), Brasilianisches Triangulum (s. 139), Kontrastreiches Argentinien (s. 160f), Argentinien & Chile - Zwischen Feuer und Eis (s. 163), Patagonien – unberührtes Paradies (s. 174f), Kunterbuntes Südamerika (s. 176), Facettenreiches Südamerika (s. 188f), Wunder Südamerikas (s. 192f), Wüsten, Anden und Inkas (s. 192f), Quer durch Südamerika (s. 192f), Mystik der Anden (s. 190f) do 61. dňa pred nástupom na zájazd 25% od 60. do 34. dňa pred nástupom na zájazd 50% od 33. do 0. dňa pred nástupom na zájazd 95% z ceny zájazdu.

Katalóg Mittel- und Südamerika / stredná a južná Amerika:

Lodges / Haciendas / Camps:

Harmony (s. 49), Lapa Rios (s. 49), Scalesia Lodge (s. 105), Hotel Silberstein (s. 105), Erlebnis Posada Amazonas (s.

124), Hacienda Concepcion (s. 124), Amazon Ecopark Lodge (s. 144), Amazon Village (s. 144), Club Tapiz (s. 169), Alto Atacama Desert Lodge (s. 202), Tierra Atacama Hotel & Spa (s. 202), Tierra Patagonia (s. 203), Patagonia Camp (s. 203) Uplatnenie storno podmienok u jednotlivých poskytovateľov. Klienti obdŕžia tieto storno podmienky pri bookingu od cestovnej kancelárie alebo rezervačnej centrály. Katalóg Camper všetky služby poskytovateľov s „Touring Cars“: do 30. dňa pred nástupom na zájazd 25% od 29. do 16. dňa pred nástupom na zájazd 50% od 15. dňa pred nástupom na zájazd 95% z ceny zájazdu.

Katalóg Balearen/Spanien FL/Portugal:

Rundreise Azoren Inselhopping im Atlantik / poznávací zájazd Azory nákupný ostrov v Atlantiku:

Uplatnenie storno podmienok u jednotlivých poskytovateľov. Klienti obdŕžia tieto storno podmienky pri bookingu od cestovnej kancelárie alebo rezervačnej centrály.

Katalóg Indien & Fernost:

Zugreisen / cestovanie vlakom:

Uplatnenie storno podmienok u jednotlivých poskytovateľov. Klienti obdŕžia tieto storno podmienky pri bookingu od cestovnej kancelárie alebo rezervačnej centrály.

Katalóg Kanaren/Marokko/Kapverden:

Rundreisen Kapverden:

Uplatnenie storno podmienok u jednotlivých poskytovateľov. Klienti obdŕžia tieto storno podmienky pri bookingu od cestovnej kancelárie alebo rezervačnej centrály.

Katalóg Karibik:

Katamarankreuzfahrt Perlen der Karibik ab/bis Martinique (s. 161)

Uplatnenie storno podmienok u jednotlivých poskytovateľov. Klienti obdŕžia tieto storno podmienky pri bookingu od cestovnej kancelárie alebo rezervačnej centrály.

Katalóg Südostasien

Schiffsreisen/Flusskreuzfahrten/Zugreisen/Strandhotels v Myanmarsku:

Uplatnenie storno podmienok u jednotlivých poskytovateľov. Klienti obdŕžia tieto storno podmienky pri bookingu od cestovnej kancelárie alebo rezervačnej centrály.

Katalóg USA/Kanada mit Bahamas, Hawaii, Südostasien, Thailand, Mittel- und Süd- amerika taktiež Australien/ Neuseeland/Südsee:

Kreuzfahrten / Schiffsreisen / Flusskreuzfahrten/Erlebnisreisen:

Uplatnenie storno podmienok u jednotlivých poskytovateľov. Klienti obdŕžia tieto storno podmienky pri bookingu od cestovnej kancelárie alebo rezervačnej centrály.

Katalóg USA/Kanada mit Bahamas:

Hochzeitspakete / svadobné balíky:

Uplatnenie storno podmienok u jednotlivých poskytovateľov. Klienti obdŕžia tieto storno podmienky pri bookingu od cestovnej kancelárie alebo rezervačnej centrály.

Katalóg USA/Kanada mit Bahamas:

Motocykle:

Uplatnenie storno podmienok u jednotlivých poskytovateľov. Klienti obdŕžia tieto storno podmienky pri bookingu od cestovnej kancelárie alebo rezervačnej centrály.

Katalóg Hawaii: Charme-Hotels / Mietwagen- und Busrundreisen / Hochzeitspakete:

Uplatnenie storno podmienok u jednotlivých poskytovateľov. Klienti obdŕžia tieto storno podmienky pri bookingu od cestovnej kancelárie alebo rezervačnej centrály.

Prenájom vozidiel:

Pre služby „DriveFTI“ do 24 hodín pred prenájom - bez poplatku, za služby „Cars & Camper“ do 24 hodín pred odchodom € 30, - za prenájom. Toto ustanovenie sa vzťahuje len na zrušenie nájomného vozidla, ale nie v prípade zrušenia kombinovaných ciest alebo zrušenie terénnych vozidiel, karavanov alebo obytných domov. Za týmto účelom platia vyššie spomínané paušálne podmienky, ak nie sú inzerované samostatné kompenzačné sadzby od jednotlivých poskytovateľov.

Linkové lety, vnútrokontinentálne lety, transpacifické lety a vnútroštátne lety v cieľovej oblasti:

Podmienky leteckej spoločnosti, ktoré závisia od Vami zvoleného letu a tarifu, Vám budú oznámené pred objednaním vybratého leteckého tarifu/let pracovníkom cestovnej kancelárie alebo rezervačnej centrály.

Objednané samostatné služby, ako napr. lístky na koncerty, operu, do divadla,na plesy, na MHD (napr. metro, vlak, autobus), lístky na lode, trajekty, lyžiarske lístky, greenfees, lístky na okružné jazdy mestom, vstupenky do múzeí, výlety á la Carte, transfery do hotela a limuzínový servis nespadajú pod paušálne storno tarify, ale musia byť posúdené jednotlivo, pričom často predstavujú storno poplatky až do výšky 100%.

Od hore uvedených odlišné, osobitné tarify odškodnenia platia vtedy, keď sú uvedené samostatne v popise služieb.

5vorFlug, X5vF 

 

Štandardné poplatky:

do 50. dňa pred nástupom na zájazd 20%

od 49. do 36 dňa pred nástupom na zájazd 35% od 35. do 22. dňa pred nástupom na zájazd 50% od 21. do 15 dňa pred nástupom na zájazd 75% od 14. do 8 dňa pred nástupom na zájazd 85% od 7. dňa pred nástupom na zájazd 95%

 

Alltours

 

1. Letecké zájazdy

a) Paušálne cesty

do 30 dní pred nástupom na zájazd 25 % z ceny za cestu,

29.-22. dní pred nástupom na zájazd 30 % z ceny za cestu,

21.-15. dní pred nástupom na zájazd 40 % z ceny za cestu,

14.-8. dní pred nástupom na zájazd 60 % z ceny za cestu,

od 7. dňa pred nástupom na zájazd 70 % z ceny za cestu,

v deň začiatku zájazdu alebo v prípade nenastúpenia na zájazd 90 % z ceny zájazdu.

b) Rezervácie typu Iba let/Iba prenájom vozidla/Iba hotel (vrátane vedenia cesty) do 31 dní pred začiatkom čerpania služby 25 % z ceny za cestu,

30-21 dní pred začiatkom čerpania služby 30 % z ceny za cestu,

20-14 dní pred začiatkom čerpania služby 40 % z ceny za cestu,

13-6 dní pred začiatkom čerpania služby 60 % z ceny za cestu, 5-3 dni pred začiatkom čerpania služby 80 % z ceny za cestu,

od 2 dní pred začiatkom čerpania služby 100 % z ceny za cestu.

c) Iba hotelové rezervácie každý prípad za 32,00 euro poplatok za osobu

Všetky informácie k „iba let“ a „iba hotel“ sa musia aplikovať na jedného cestujúceho. Je zisťovaných viacero služieb s jednotlivými cenami (napr. iba hotel a iba let), pre ktoré sa stornopoplatky určujú samostatne a potom sa pridávajú.  

2. Stredná Európa

a) hotelové bookingy

do 30 dní pred nástupom na zájazd 25 % z ceny za cestu,

29.-22. dní pred nástupom na zájazd 30 % z ceny za cestu,

21.-15. dní pred nástupom na zájazd 40 % z ceny za cestu,

14.-7. dní pred nástupom na zájazd 60 % z ceny za cestu,

od 6. dňa pred nástupom na zájazd 75 % z ceny za cestu,

v deň začiatku zájazdu alebo v prípade nenastúpenia na zájazd 90 % z ceny za zájazd. b) Prázdninové domy

do 45 dní pred nástupom na zájazd 25 % z ceny za cestu,

44.-35. dní pred nástupom na zájazd 50 % z ceny za cestu,

od 34. dňa pred nástupom na zájazd 80 % z ceny za cestu,

v deň začiatku zájazdu alebo v prípade nenastúpenia na zájazd 90 % z ceny za zájazd.

c) paušálne zájazdy

do 30 dní pred nástupom na zájazd 25 % z ceny za cestu,

29.-22. dní pred nástupom na zájazd 30 % z ceny za cestu,

21.-15. dní pred nástupom na zájazd 40 % z ceny za cestu,

14.-8. dní pred nástupom na zájazd 60 % z ceny za cestu,

od 7. dňa pred nástupom na zájazd 75 % z ceny za cestu,

v deň začiatku zájazdu alebo v prípade nenastúpenia na zájazd 90 % z ceny za zájazd.

d) iba lety

Pri rezervácii leteniek sa storno poplatky riadia podmienkami konkrétnej leteckej spoločnosti, plus 15% zo sumy letenky ako servisný poplatok.

Alltours – X

Paušálne zájazdy

do 30 dní pred nástupom na zájazd 25% z ceny za cestu,

29.-22. dní pred nástupom na zájazd 30% z ceny za cestu,

21.-15. dní pred nástupom na zájazd 40% z ceny za cestu,

14.-8. dní pred nástupom na zájazd 60% z ceny za cestu,

od 7. dňa pred nástupom na zájazd 75% z ceny za cestu,

v deň začiatku zájazdu alebo v prípade nenastúpenia na zájazd 90 % z ceny za zájazd.

 

Dertour

Výška paušálu pri odstúpení závisí od typu zvolenej služby. Ďalšie údaje k výške paušálu pri odstúpení môžete preto nájsť v našich podmienkach pri príslušnej ponuke. Prosíme, aby ste si bezpodmienečne všimli prípadné rozdielne údaje v podmienkach rezervácií pri jednotlivých ponukách! Okrem toho prosíme, aby ste si všimli, že ak ste si skombinovali viacero služieb s jednotkovými cenami (napríklad let a okružná cesta), príslušné storno poplatky sa zisťujú jednotlivo a na konci spočítavajú. Storno poplatky jednotlivých katalógových programov uvádzame nasledovne:

1. Lety za flexibilné denné ceny

a)  Lety spoločnosti Condor za základné a mimoriadne tarify ( S, N, E, U, R a Z), Lufthansa, Austrian a Swiss/Edelweiss zo Švajčiarska vo výške 100% po fixnej rezervácii.

b) Lety spoločnosti Condor za flexibilné tarify (triedy Y, P, C) do 29 dní pred nástupom 150,- Euro, od 28 dní do 2 hodín pred nástupom 45%, od 24 hodín pred nástupom 100%.

c)  Lety spoločnosti Condor za špeciálne tarify (triedy K, T a B):

do 42 dní pred nástupom 20%;

od 41 do 30 dní pred nástupom 25%; od 29 do 22 dní pred nástupom 30%; od 21 do 15 dní pred nástupom 40%; od 14 do 7 dní pred nástupom 60%; od 6 do 3 dní pred nástupom 75%;

od 2 dní pred nástupom 80% ceny.

d) Lety spoločnosti Emirates, Qatar Airways, Swiss/Edelweiss z Nemecka: do 23 dní pred nástupom 75,- Euro za osobu, od 22 dní pred nástupom 100%.

2. Paušálne lety

Zahŕňajú paušálne lety za pevne stanovené ceny, ktoré je možné rezervovať len v kombinácií s nejakou pozemnou službou.

do 42 dní pred nástupom 20%;

od 41 do 30 dní pred nástupom 25%;

od 29 do 22 dní pred nástupom 30%;

od 21 do 15 dní pred nástupom 40%;

od 14 do 7 dní pred nástupom 60%;

od 6 do 3 dní pred nástupom 75%;

od 2 dní pred nástupom 80% ceny.

3. Hotely, poznávacie zájazdy, transfery, výlety, Airport Parking

do 42 dní pred nástupom 20%;

od 41 do 30 dní pred nástupom 25%;

od 29 do 22 dní pred nástupom 30%;

od 21 do 15 dní pred nástupom 40%;

od 14 do 7 dní pred nástupom 60%;

od 6 do 3 dní pred nástupom 75%;

od 2 dní pred nástupom 80% ceny.

4. Apartmány a prázdninové domy

Do 45 dní pred nástupom na cestu (začiatkom prenájmu) je spracovateľský poplatok 25% z ceny za jednu obytnú jednotku;

od 44 dní do 35 dní pred nástupom na cestu (začiatkom prenájmu) 50% z ceny za jednu obytnú jednotku;

od 34 dní pred nástupom na cestu (začiatkom prenájmu) 80% z ceny za jednu obytnú jednotku.

5. Plavby

do 42 dní pred nástupom 20%;

od 41 do 30 dní pred nástupom 25%; od 29 do 22 dní pred nástupom 30%; od 21 do 15 dní pred nástupom 50%; od 14 do 2 dní pred nástupom 80%; od 1 dní pred nalodením 90% ceny.

6.  Prenájom vozidla

Do 1 dňa pre začiatkom prenájmu je účtovaný poplatok 26,- Euro. Zrušenie v deň začatia prenájmu alebo neskôr sa nezohľadňuje, náhrada ceny za prenájom v tomto prípade nie je možná.

7.  Svadobné balíčky

Do 8 dní pred nástupom 60%, od 7. dňa pred nástupom 80% ceny.

Meiers Weltreisen

Výška paušálu pri odstúpení závisí od typu zvolenej služby. Ďalšie údaje k výške paušálu pri odstúpení môžete preto nájsť v našich podmienkach pri príslušnej ponuke. Prosíme, aby ste si bezpodmienečne všimli prípadné rozdielne údaje v podmienkach rezervácií pri jednotlivých ponukách! Okrem toho

prosíme, aby ste si všimli, že ak ste si skombinovali viacero služieb s jednotkovými cenami (napríklad let a okružná cesta), príslušné storno poplatky sa zisťujú jednotlivo a na konci spočítavajú. Storno poplatky jednotlivých katalógových programov uvádzame nasledovne:

1.  Paušálne lety a nadväzujúce služby

Zahŕňajú letecké paušálne zájazdy, paušálne lety za pevne stanovené ceny, ktoré je možné rezervovať len v kombinácií s nejakou pozemnou službou, autobusové zájazdy, cesty vlastnou dopravou ako aj hotely, City Specials, Aiport Parken, transfery, výlety, vstupné karty:

do 42 dní pred nástupom 20%;

od 41 do 30 dní pred nástupom 25%;

od 29 do 22 dní pred nástupom 30%;

od 21 do 15 dní pred nástupom 40%;

od 14 do 7 dní pred nástupom 60%;

od 6 do 3 dní pred nástupom 75%;

od 2 dní pred nástupom 80% ceny.

2.  Lety za flexibilné denné ceny

a)  Lety spoločnosti Condor za základné a mimoriadne tarify ( S, N, E, U, R a Z), Lufthansa, Austrian a Swiss/Edelweiss zo Švajčiarska vo výške 100% po fixnej rezervácii.

b) Lety spoločnosti Condor za flexibilné tarify (triedy Y, P, C) do 29 dní pred nástupom 150,- Euro, od 28 dní do 2 hodín pred nástupom 45%, od 24 hodín pred nástupom 100%.

c)  Lety spoločnosti Condor za špeciálne tarify (triedy K,T a B):

do 42 dní pred nástupom 20%;

od 41 do 30 dní pred nástupom 25%; od 29 do 22 dní pred nástupom 30%; od 21 do 15 dní pred nástupom 40%; od 14 do 7 dní pred nástupom 60%; od 6 do 3 dní pred nástupom 75%;

od 2 dní pred nástupom 80% ceny.

d) Lety spoločnosti Emirates, Qatar Airways, Swiss/Edelweiss z Nemecka: do 23 dní pred nástupom 75,- Euro za osobu, od 22 dní pred nástupom 100%.

e)  Lety za denné ceny (XMWR) s produktovým označením TF: po fixnej rezervácií 100 % ceny.

f)  Iné zvláštne storno podmienky pri produkte sú založené v rezervačnom systéme a budú zaznamenané pri rezervovaní, prípadne na potvrdení zájazdu.

3. Iba letenky

Rezervovanie len leteniek (bez ďalšej služby) s produktovým označením MF so spoločnosťou Air Berlin po fixnej rezervácii 100% ceny.

X Dertour a X Meiers Weltreisen odo dňa rezervácie 100% storno.

ITS Billa Reisen

Storno poplatok je v percentuálnom vzťahu k cene zájazdu a je určený podľa výšky storna v momente odstúpenia od zmluvy a príslušného druhu cesty. Pod cenou zájazdu resp. paušálnou cenou sa rozumie celková cena zmluvne dohodnutých služieb. Klient je oprávnený vo všetkých prípadoch mimo prípadov spomínaných v odstavci. a, odstúpiť od zmluvy pri úhrade storno poplatku. V prípade neprimeraných storno poplatkov môže byť tento súdom znížený. Podľa druhu cesty vyplývajú na osobu nasledovné storno poplatky:

1. Letecké paušálne zájazdy (charter), skupinové zájazdy (skupinové paušálne zájazdy v pravidelnej linkovej doprave), autobusové zájazdy (viacdenné zájazdy). Do 30. dňa pred nástupom 10 %

Od 29. do 20. dňa pred nástupom 25%

Od 19. do 10. dňa pred nástupom 50%

Od 9. Do 4. dňa pred nástupom 65%

Od 3. dňa ( 72 hodín ) pred nástupom 85% ceny zájazdu.

2. Individuálne paušálne zájazdy v pravidelnej linkovej doprave, zájazdy železničnou dopravou (výnimka špeciálne vlaky)

Do 30. dňa pred nástupom 10 %

Od 29. do 20. dňa pred nástupom 15%

Od 19. do 10. dňa pred nástupom 20%

Od 9. Do 4. dňa pred nástupom 30%

Od 3. dňa ( 72 hodín ) pred nástupom 45% ceny zájazdu.

Pre hotelové ubytovanie, prázdninové domy, plavby, jednodňové autobusové zájazdy, špeciálne vlaky a letecké zájazdy pravidelnej linkovej dopravy za špeciálne tarify platia špeciálne podmienky. Tieto sú uvedené v detailoch programu.

ITS Billa Reisen Indi

Letecké paušály, autocesty, okružné plavby, prenájom vozidla, rezervácie len hotelov, rezervácie s kombináciou služieb:

1.   Lety za denné ceny.

Po záväznej rezervácii 100% z ceny.

2.   Všetky ostatné služby:

do 30. dňa pred nástupom 25%

do 22. dňa pred nástupom 30%

do 15. dňa pred nástupom 40%

do 7. dňa pred nástupom 60%

od 6. dňa pred nástupom 75%

v deň nástupu alebo no show 90%

Jahn Reisen

Storno poplatok je v percentuálnom vzťahu k cene zájazdu a je určený podľa výšky storna v momente odstúpenia od zmluvy a príslušného druhu cesty. Pod cenou zájazdu resp. paušálnou cenou sa rozumie celková cena zmluvne dohodnutých služieb. Klient je oprávnený vo všetkých prípadoch mimo prípadov spomínaných v odstavci. a, odstúpiť od zmluvy pri úhrade storno poplatku. V prípade neprimeraných storno poplatkov môže byť tento súdom znížený. Podľa druhu cesty vyplývajú na osobu nasledovné storno poplatky:

1. Letecké paušálne zájazdy (charter), skupinové zájazdy (skupinové paušálne zájazdy v pravidelnej linkovej doprave), autobusové zájazdy (viacdenné zájazdy). Do 30. dňa pred nástupom 10 %

Od 29. do 20. dňa pred nástupom 25%

Od 19. do 10. dňa pred nástupom 50%

Od 9. Do 4. dňa pred nástupom 65%

Od 3. dňa ( 72 hodín ) pred nástupom 85% ceny zájazdu.

2. Individuálne paušálne zájazdy v pravidelnej linkovej doprave, zájazdy železničnou dopravou (výnimka špeciálne vlaky)

Do 30. dňa pred nástupom 10 %

Od 29. do 20. dňa pred nástupom 15%

Od 19. do 10. dňa pred nástupom 20%

Od 9. Do 4. dňa pred nástupom 30%

Od 3. dňa ( 72 hodín ) pred nástupom 45% ceny zájazdu.

Pre hotelové ubytovanie, prázdninové domy, plavby, jednodňové autobusové zájazdy, špeciálne vlaky a letecké zájazdy pravidelnej linkovej dopravy za špeciálne tarify platia špeciálne podmienky. Tieto sú uvedené v detailoch programu.

Jahn Reisen Indi

Letecké paušály, autocesty, okružné plavby, prenájom vozidla, rezervácie len hotelov, rezervácie s kombináciou služieb:

1.  Lety za denné ceny.

Po záväznej rezervácii 100% z ceny.

2.  Všetky ostatné služby:

do 30. dňa pred nástupom 25%

do 22. dňa pred nástupom 30%

do 15. dňa pred nástupom 40%

do 7. dňa pred nástupom 60%

od 6. dňa pred nástupom 75%

v deň nástupu alebo no show 90%

Neckermann Reisen, Thomas Cook Austria, Öger Tours (OGO, OGE)

V závislosti od druhu zájazdu uvádzame zmluvné pokuty (stornovacie poplatky) na osobu, ak nie je dohodnuté inak:

1.  Paušálne letenky a paušálne letecké zájazdy (charter):

do 30 dní pred nástupom na zájazd 10%

od 29 do 20 dní pred nástupom na zájazd 25%

od 19 do 10 dní pred nástupom na zájazd 50%

od 9 do 4 dní pred nástupom na zájazd 65%

od 3 dní (72 hodín) pred nástupom na zájazd 85%

2.  Individuálne zájazdy (linková doprava), vlakové zájazdy (vynímajúc špeciálne vypravované vlaky a linkové letenky):

Od času rezervovania 100% z ceny linkovej letenky.

V prípade nevyužitia služby a storna sú linkové letenky nerefundovateľné a nemenné (nie je možná zmena letu ani osôb).

3. Rezervácie osobitých kategórii izieb „R“, „T“ alebo „Y“ v paušálnych leteckých zájazdoch; „iba letenky“; všetky produkty z katalógu Nordamerika (Severná Amerika) a Thomas Cook Selection:

do 30 dní pred nástupom na zájazd 40%

od 29 do 22 dní pred nástupom na zájazd 55%

od 21 do 15 dní pred nástupom na zájazd 65%

od 14 do 7 dní pred nástupom na zájazd 75%

od 6 do 3 dní pred nástupom na zájazd 85%

od 2 dní (48 hodín) pred nástupom na zájazd 95% 4. Apartmánové bývanie, dovolenkové byty a izby:

do 45 dní pred nástupom 10%

od 44 do 30 dní pred nástupom 50%

od 29 dní pred nástupom do začiatku pobytu vrátane No-Show (nenastúpenie na pobyt) 100%

5.  „X“- a „Y“- dynamické produkty:

do 42 dní pred nástupom na zájazd 55%

               od 41 do 30 dní pred nástupom na zájazd 60%

od 29 do 22 dní pred nástupom na zájazd 65%

od 21 do 15 dní pred nástupom na zájazd 70%

od 14 do 7 dní pred nástupom na zájazd 80%

od 6 do 3 dní pred nástupom na zájazd 85%

od 2 dní do 1 dňa pred nástupom na zájazd 90%

Stornovanie zájazdu v deň nástupu na zájazd alebo No-Show (nenastúpenie na zájazd) 100%

Nie je možná zmena mena, termínu pobytu, trasy, letiska pri odlete / prílete a ubytovania, pri „X“- a „Y“- produktoch a pri „NEC BETT“ a „NER BETT“ a ďalšie dynamické produkty.

6.  Shongololo cesty vlakom, Safari Lodge, Kempy, Premium Safari balíky, Aparmány Kapské mesto:

do 43 dní pred začiatkom pobytu 10%

od 42 do 30 dní pred nástupom na pobyt 25

od 29 do 22 dní pred nástupom na pobyt 50%

od 21 dní do začiatku pobytu vrátane No-Show (nenastúpenie na pobyt) 80%

7.  Všetky cesty na Galapágske ostrovy:

od 60 do 31 dní pred začiatkom pobytu 50%

od 30 dní do No-Show(nenastúpenie na zájazd) 90%

8. Plavby loďou (s minimálne 1 prenocovaním na lodi):

do 30 dní pred začiatkom plavby 20%

od 29 do 22 dní pred začiatkom plavby 30% od 21 do 15 dní pred začiatkom plavby 50% od 14 do 2 dní pred začiatkom plavby 80%

1 deň pred začiatkom plavby 90%

V deň začiatku plavby vrátane No-Show (nenastúpenie na plavbu) 100%

Bucher

1.  letecké zájazdy, napríklad paušálne letecké zájazdy 

do 30 dní pred nástupom na zájazd 30%

od 29. do 22. dní pred nástupom na zájazd 45%

od 21. do 15. dní pred nástupom na zájazd 55%

od 14. do 7. dní pred nástupom na zájazd 65%

od 6. do 3. dní pred nástupom na zájazd 70%

od 2. do 1. dní pred nástupom na zájazd 75%

v deň nástupu na zájazdu alebo pri No-Show 80%

2.  pri vlastnej doprave a autobusovej doprave (mimo súkromných domoch a apartmánoch)

do 22. dní pred nástupom na zájazd 20%

od 21. do 15. dní pred nástupom na zájazd 30%

od 14. do 7. dní pred nástupom na zájazd 45%

od 6. dní pred nástupom na zájazd 55%

v deň nástupu na zájazdu alebo pri No-Show  75%

3. pri výletných plavbách

do 50. dní pred nástupom na zájazd 15%

od 49. do 30. dní pred nástupom na zájazd 20%

od 29. do 22. dní pred nástupom na zájazd 30%

od 21. do 15. dní pred nástupom na zájazd 50%

od 14. do 1. dní pred nástupom na zájazd 75%

v deň nástupu na zájazdu alebo pri No-Show 80%

4. pri súkromných domoch a apartmánoch

do 45 dní pred nástupom na zájazd 20%

od 44. do 35. dní pred nástupom na zájazd 50%

od 34. dní pred nástupom na zájazd a taktiež pri No Show 80%

5. pri linkových letenkách 80%

6. prenájom osobného automobilu 

až do 1. dňa pred odchodom/príchodom € 30,00 za prenájom automobilu- poukazu (voucher). Náhrada za predčasné vrátenie automobilu nie je možná.

7. pri cestovaní, ktoré je spojené s nákupom vstupeniek (napríklad koncerty, atď) do 22 dní pred odchodom 30% od 21 dní pred odchodom 80%.

8. pri cestovných produktoch typu „GoBucher“ (Bucher Packaging) ktoré sú rezerváciou balíčka služieb na princípe „Dynamic Packaging“ a zostavujú sa špeciálne ceny jednotlivých poskytovateľov cestovného ruchu (letecké spoločnosti, hotely, prenájom auta) sa zvyčajne niektoré poplatky nevracajú. Nie je tu možná zmena mena, termínu pobytu, trasy a ubytovania.

Uvádzajú sa ale nasledujúce storno poplatky:

Pri leteckých paušáloch, s prenájmom osobného automobilu do 30. dní pred nástupom na zájazd 50%

od 29. do 22. dní pred nástupom na zájazd 55%

od 21. do 15. dní pred nástupom na zájazd 60%

od 14. do 7. dní pred nástupom na zájazd 65%

od 6. do 3. dní pred nástupom na zájazd 70%

od 2. do 1. dní pred nástupom na zájazd 75% 

v deň nástupu na zájazdu alebo pri No-Show 80%

 

ETI

Ak nie je dôvodom odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy o zájazde porušenie povinností CK, ktoré sú určené Zmluvou o zájazde, alebo ak Cestovná kancelária odstúpi od Zmluvy o zájazde pred začatím Zájazdu z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom, je Objednávateľ povinný zaplatiť CK storno poplatok. Storno poplatok sa považuje za zmluvnú pokutu podľa § 741b ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. Výška storno poplatku je závislá od druhu zájazdu, počtu dní pred nástupom na Zájazd a počíta sa z celkovej ceny Zájazdu:

Špeciálne lety (charterové), skupina IT (skupinové cestovanie na pravidelných linkách), cestovanie prostredníctvom autobusových cestovných spoločností (viacdňové výlety):

do 30. dňa pred začatím zájazdu 10% ceny

do 20. dňa pred začatím zájazdu 25% ceny

od 19. do 10. dňa pred začatím zájazdu 50% ceny

od 9. do 4. dňa pred začatím zájazdu 75% ceny

od 3 dní (72 hodín) pred začatím Zájazdu 100% ceny.

 

JT Touristik

do 30. dní pred nástupom na zájazd: 30 %, 

od 29. do 15. dní pred nástupom na zájazd: 65 %, 

od 14. do 7. dní pred nástupom na zájazd: 75 %, 

od 6. do 3. dní pred nástupom na zájazd: 85 %, 

od 2. dňa pred nástupom na zájazd alebo pri No-Show: 95 %

 

Schauinsland

1.  pri paušálnych zájazdu, ktoré obsahujú chartrové lety, iba letenkách (charter), hotel only a prenájmu osobného automobilu:

do 90. dní pred nástupom na zájazd 20 % z ceny zájazdu, od 89.–30. dní pred nástupom na zájazd 25 % z ceny zájazdu,

od 29.–22. dní pred nástupom na zájazd 30 % z ceny zájazdu,

od 21.–15. dní pred nástupom na zájazd 40 % z ceny zájazdu,

od 14.–7. dní pred nástupom na zájazd 60 % z ceny zájazdu,

od 6.–4. dní pred nástupom na zájazd 75 % z ceny zájazdu,

od 3. dňa pred nástupom na zájazd alebo pri „no show“ 80 % z ceny zájazdu,

2.  pri paušálnych zájazdoch obsahujúcich linkové letenky:

do 22. dní pred nástupom na zájazd 35 % z ceny zájazdu,

od 21.-15. dní pred nástupom na zájazd 40% z ceny zájazdu,

od 14.–7. dní pred nástupom na zájazd 50 % z ceny zájazdu,

od 6.–1. dňa pred nástupom na zájazd 75 % z ceny zájazdu,

v deň nástupu na zájazd alebo pri „no show“ 90 % z ceny zájazdu.

3.  pri „Iba letenky“ (linkové letenky):

v deň vykonania rezervácie bez poplatku (denná rezervácia), v ostatných prípadoch  90% z ceny letenky.

4. prázdninové domy, apartmány, ubytovacie jednotky v Nemecku, Rakúsku, v krajinách Beneluxu, Francúzsku a Poľsku:

do 45 dní pred nástupom na zájazd 25% z ceny zájazdu,

od 44. – 35. dní pred nástupom na zájazd 50% z ceny zájazdu,

od 34. – 1 dňa pred nástupom na zájazd 80% z ceny zájazdu,

v deň nástupu na zájazd alebo pri „no show“ 90 % z ceny zájazdu.

 

Olimar

1. paušálne zájazdu, „iba hotel“, okružné (poznávacie) zájazdy do 30. dní pred nástupom na zájazd 25%

od 29. do 22. dní pred nástupom na zájazd 30%

od 21. do 15. dní pred nástupom na zájazd 35%

od 14. do 8. dní pred nástupom na zájazd 50%

od  7. do 1. dňa pred nástupom na zájazd 65%

v deň nástupu na zájazd 80% na osobu z príslušnej ceny zájazdu, minimálne však 30 EUR

2. Výnimky zo štandardného režimu:

a)  prenájom osobného automobiludo

1. dňa pred nástupom na zájazd 30 €; v deň nástupu na zájazd 80 % za prenájom; minimálne však 30 €.

b) prázdninové byty/apartmány/panské domy

do 45. dňa pred nástupom na zájazd 25%

od 44. do 35.dňa pred nástupom 50%

od 34. do 1.dňa pred nástupom na zájazd 80%

v deň nástupu na zájazd 90%

c)  iba lety alebo „baustein“ letenky

rezervácie „iba lety“ alebo základné lety s pevnými ceny (s výnimkou linkových letov): odstupňovanie ako vyššie pod 1); avšak odo dňa nástupu na zájazd 100 %; s letmi za aktuálne denné ceny: 100 % z ceny zájazdu;

s linkovými letmi: pred vystavením letenky (cca. 35 dní pred nástupom na zájazd) 30 € na osobu, po vystavení letenky 150 € na osobu (pri letoch na Kapverdské ostrovy a do São Tomé 350 € na osobu; pri letoch s leteckou spoločnosťou Alitalia 100 % z ceny zájazdu).

d) pre označené ponuky „Top-Angebote“, pri vybraných ponukách, pri krátkodobých zľavách, napríklad špeciálnych akciách a akciách typu „OLIMAR Outlet“ platia nasledujúce špeciálne storno poplatky:

do 30. dní pred nástupom na zájazd 40%

od 29. do 22. dní pred nástupom na zájazd 55%

od 21. do 15. dní pred nástupom na zájazd 65%

od 14. do 8. dní pred nástupom na zájazd 75%

od 7. do 1. dňa pred nástupom na zájazd 85%

v deň nástupu na zájazd  95% na osobu/ubytovaciu jednotku z príslušnej ceny zájazdu, minimálne však 30 EUR.

 

Gruber

1. Paušálne zájazdy s charterovými letmi, skupinové zájazdy (využívajúce pravidelný servis), autobusové spoločnosti (viacdenné výlety)

do 30 dní pred nástupom na zájazd 10%

od 29. do 20. dňa pred nástupom na zájazd 25% od 19. do 10.dňa pred nástupom na zájazd 50% od 9.do 4.dňa pred nástupom na zájazd 65%

od 3. dňa ( 72 hodín) pred nástupom 85%

2. Individuálne zájazdy (individuálne zájazdy využívajúce pravidelný servis), vlakové skupinové exkurzie (okrem špeciálnych vlakov)

do 30 dní pred nástupom na zájazd 10%

od 29. do 20. dňa pred nástupom na zájazd 15% od 19. do 10.dňa pred nástupom na zájazd 20% od 9. do 4.dňa pred nástupom na zájazd 30%

od 3. dňa ( 72 hodín) pred nástupom 45%

Pre hotelové ubytovanie, prázdninové typy ubytovania, plavby, jednodňové výlety autobusom, špeciálne typy vlakov a linkových letenkách s osobitnou tarifou a konkrétnymi podmienkami. Tie musia byť uvedené v podrobnom zozname.

Christophorus Reisen

1.  Pri leteckých paušáloch s linkovými letenkami, pri vlakových a autobusových zájazdoch ako aj pri plavbách na jazere, riečnych plavbách v čiastočnom alebo plnom prenájme:

do 42. dní pred nástupom na zájazd: 10% z ceny zájazdu

od 41. od 22. dní pred nástupom na zájazd: 25% z ceny zájazdu

od 21. do 15. dní pred nástupom na zájazd: 40% z ceny zájazdu

od 14. do 1 dňa pred nástupom na zájazd: 60% z ceny zájazdu

v deň nástupu na zájazd alebo pri „no show“: 80% d z ceny zájazdu

2.  Pri paušálnych leteckých zájazdoch s Charter letenkami a pri nízkonákladových leteckých spoločnostiach (napríklad: Air Berlin, Arkia, Condor, Germanwings, TUIfly, atď.):

do 42. dní pred nástupom na zájazd: 20% z ceny zájazdu

od 41. od 15. dní pred nástupom na zájazd: 40% z ceny zájazdu

od 14. do 1 dňa pred nástupom na zájazd: 60% z ceny zájazdu

v deň nástupu na zájazd alebo pri „no show“: 80% z ceny zájazdu

3.  Pri  cestách typu BiR, kde sú vopred kontingované (zazmluvnené) ubytovacie jednotky:  

do 35. dní pred nástupom na zájazd: 30% z ceny zájazdu od 34.

do 22. dní pred nástupom na zájazd: 40% z ceny zájazdu od 21.

do 15. dní pred nástupom na zájazd: 60% z ceny zájazdu od 14.

do 1 dňa pred nástupom na zájazd: 80% z ceny zájazdu

v deň nástupu na zájazd alebo pri „no show“: 90% z ceny zájazdu

 

BEDS Online, TULIP Tours

odo dňa zakúpenia zájazdu 100%.

Poistenie ECP (Európska cestovná poisťovňa) a Generali odo dňa zakúpenia zájazdu 100%.

Prenájom auta – všetci partneri

do 31 dní pred za požičaním auta - bez poplatku

od 30.dňa pred zapožičaním auta - 40%

od 24.dňa pred zapožičaním auta - 50%

od 17.dňa pred zapožičaním auta - 60%

od 10.dňa pred zapožičaním auta - 80%

od 3.dňa pred zapožičaním auta - 95%

 

TUI Cruises – Mein Schiff

                                                                                          Wohlfühlpreis                     Flex-Preis

do 50 dní pred nástupom na plavbu 

 

25%

 

 

35%

od 49 do 30 dní pred nástupom na plavbu

 

30%

 

 

45%

od 29 do 24 dní pred nástupom na plavbu

 

40%

 

 

60%

od 23 do 17 dní pred nástupom na plavbu

 

60%

 

 

80%

od 16 do 1 dňa pred nástupom na plavbu

 

80%

 

 

90%

„no show“ – nenastúpenie na plavbu *

 

95%

 

 

95%

* platí taktiež pri stornovaní v deň nástupu na zájazd.

 

MSC Kreuzfahrten (katalóg 2019/2020)

1. Plavba kratšia ako 15 dní

Skorá rezervácia (first minute)/katalógová cena a best price

Do 60 dní pred nástupom na plavbu 20%

Do 30 dní pred nástupom na plavbu 30%

Do 22 dní pred nástupom na plavbu 40%

Do 15 dní pred nástupom na plavbu 60%

Do 2 dní pred nástupom na plavbu 80%

1 deň pred nástupom na plavbu alebo no show 95%

2. Plavba dlhšia ako 15 dní

Skorá rezervácia (first minute)/katalógová cena a best price

Do 90 dní pred nástupom na plavbu 20%

Do 30 dní pred nástupom na plavbu 30%

Do 22 dní pred nástupom na plavbu 40%

Do 15 dní pred nástupom na plavbu 60%

Do 2 dní pred nástupom na plavbu 80%

1 deň pred nástupom na plavbu alebo no show 95%

3. MSC Special

Do 60 dní pred nástupom na plavbu 30%

Do 30 dní pred nástupom na plavbu 35%

Do 22 dní pred nástupom na plavbu 50%

Do 15 dní pred nástupom na plavbu 70%

Do 2 dní pred nástupom na plavbu 90%

1 deň pred nástupom na plavbu alebo no show 95%

Costa Kreuzfahrten (2019/2020)

                                                            Katalógová cena, first minute           FlexPreise            Weltreise

alebo First minute Extra

               Do 50. dní* (min. 50€ na osobu)      20%                                                     30%                       20%

               Od 49. dňa do 30. dňa*                     25%                                                     30%                       35%

               Od 29. dňa do 22. dňa*                     35%                                                     35%                       50%

               Od 21. dňa do 15. dňa*                     60%                                                     60%                       60%

               Od 14. dňa*                                        80%                                                     80%                       80%

No show, storno v deň nástupu

               Na plavbu, následné storno               95%                                                     95%                       95%

* pred nástupom na plavbu

Ostatní poskytovatelia produktov plavby loďou

Riadi sa podmienkami odstúpenia od zájazdu, ktoré sú odovzdané klientovi pri rezervácii konkrétneho produktu.

11.8    Ak Objednávateľ nenastúpi na Zájazd alebo Službu bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy o zájazde, zmešká odchod/odlet na Zájazd alebo na Službu, je vylúčený zo Zájazdu, zruší Zájazd alebo Službu v deň odchodu/odletu na Zájazd alebo na Službu alebo z dôvodu nesplnenia svojich povinností podľa Zmluvy o zájazde, zmluvy o Službe alebo týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť plnú výšku ceny Zájazdu alebo Služby.

11.9    Pri určení počtu dní pre výpočet stornovacieho poplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy o zájazde alebo zmluvy o Službe. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, odletu, resp. nástupu na Zájazd alebo na Službu.

11.10 V prípade, ak CK vystupuje v zmluvnom vzťahu ako sprostredkovateľ Zájazdu alebo Služby pre inú cestovnú kanceláriu, spravuje sa výška stornovacieho poplatku, ako aj podmienky pre uplatnenie stornovacieho poplatku všeobecnými podmienkami a ostatnými zmluvnými podmienkami Touroperátora. O tejto skutočnosti musí byť Objednávateľ vopred informovaný.

11.11 V prípade, ak dôjde k zrušeniu Zmluvy o zájazde, resp. zmluvy o Službe, podľa tohto Článku Všeobecných podmienok, servisné a manipulačné poplatky súvisiace so Zájazdom alebo Službou (najmä letenkami) nebudú Objednávateľovi vrátené.

12. Reklamačný poriadok, zodpovednosť Cestovnej kancelárie za škodu

12.1    Cestovná kancelária zodpovedá Objednávateľovi za porušenie svojich záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o zájazde bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť Cestovná kancelária priamo alebo prostredníctvom iných dodávateľov služieb. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká Objednávateľovi právo na reklamáciu a odstránenie chybne poskytnutej služby. Objednávateľ je povinný si uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u povereného zástupcu Cestovnej kancelárie; v naliehavých prípadoch je Objednávateľ oprávnený uplatniť reklamáciu aj priamo u dodávateľa služby. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom Cestovnej kancelárie, resp. Touroperátora. Záznam musí byť vyhotovený dvojmo, musí obsahovať označenie Zájazdu, reklamujúcu osobu, predmet reklamácie a podpisy Objednávateľa i zástupcu Cestovnej kancelárie, resp. Touroperátora.

12.2    Pri riešení reklamácie je Objednávateľ povinný poskytnúť Cestovnej kancelárii maximálnu súčinnosť.

12.3    Ak nesplní Cestovná kancelária svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o zájazde riadne a včas, a nebola reklamácia vybavená v mieste pobytu prostredníctvom povereného zástupcu CK, alebo poskytovateľa služieb, je Objednávateľ oprávnený uplatniť všetky svoje nároky písomne v Cestovnej kancelárii bezodkladne po návrate, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia Zájazdu, alebo odo dňa, kedy sa mal zrušený Zájazd skončiť podľa Zmluvy o zájazde, inak jeho právo na uplatnenie nárokov pri chybne poskytnutej službe Cestovnou kanceláriou zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe Objednávateľ predloží písomný záznam vyhotovený podľa bodu 12.1. Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami, je Cestovná kancelária povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr v lehote 30 dní od preukázateľného obdržania reklamácie.

12.4    Ak bola Zmluva o zájazde uzatvorená prostredníctvom Sprostredkovateľa, musia byť lehoty podľa predchádzajúceho bodu 12.3 zachované aj v prípade, ak si Objednávateľ uplatnil svoje práva u Sprostredkovateľa.

 

12.5    Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené Objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

12.6    V prípade, že Objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Cestovná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Cestovná kancelária porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na Cestovnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu. Ak Cestovná kancelária na žiadosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Objednávateľom, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Cestovnou kanceláriou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Objednávateľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. V prípade, ak si Objednávateľ kúpil produkty alebo služby cestovného ruchu on-line, je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len „RSO“) na riešenie svojich sporov, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Objednávateľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Objednávateľ môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností.

12.7    Cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od Zmluvy o zájazde alebo porušením povinností len vtedy, ak preukáže, že táto škoda vznikla bez jej zavinenia, resp. ak škodu nespôsobili ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená

a)            Objednávateľom,

b)           treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním Zájazdu,

c)            udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

V prípadoch uvedených pod písm. b) a c) je Cestovná kancelária povinná poskytnúť Objednávateľovi bezodkladne potrebnú súčinnosť a pomoc.

12.8    Cestovná kancelária nezodpovedá Objednávateľovi za stratu alebo odcudzenie predmetov mu patriacich mimo miesta ubytovania, nezodpovedá za výkon stavebných prác a iných podobných aktivít v mieste pobytu na Zájazde, ujmu na živote a zdraví, dostupnosť služieb tretích osôb v mieste pobytu Zájazdu a za obvyklé zmeny a odchýlky jednotlivých Služieb v nevyhnutných prípadoch. Ide najmä o zmeny miesta odletu, príletu, trasy, leteckej spoločnosti, medzipristátia, typu lietadla, letových časov, termínu letu pri leteckej doprave, resp. trasy, typu autobusu v rovnakej kvalite a cenovej relácii a časov odchodu a návratu zo zájazdu pri autobusovej doprave, zdržania v cestnej doprave a podobne. O takýchto zmenách bude Cestovná kancelária Objednávateľa bezodkladne informovať. Uvedené zmeny Zájazdu nemôžu byť predmetom reklamácie a Cestovná kancelária nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť Objednávateľovi z týchto dôvodov, ani nenahrádza tie služby, ktoré z týchto dôvodov nemohli byť plne využité.

12.9    V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) ubytovacieho zariadenia, Cestovná kancelária je povinná zabezpečiť pre Objednávateľa náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti resp. letovisku. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. V prípade ubytovania Objednávateľa v inom ubytovacom zariadení v mieste pobytu rovnakej alebo vyššej kvalitatívnej kategórie sú akékoľvek ďalšie nároky Objednávateľa voči Cestovnej kancelárii z tohto titulu vylúčené.

12.10. Za služby v cestovnom ruchu, ktoré si Objednávateľ objedná počas Zájazdu v mieste pobytu a ktoré neboli súčasťou Zájazdu Cestovnej kancelárie zodpovedá Cestovná kancelária iba ako sprostredkovateľ, ak tieto služby sprostredkovala. Cestovná kancelária nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si Objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

 

12.11  Pri posudzovaní počtu dní dovolenky je potrebné brať do úvahy, že do prvého a posledného dňa čerpania služieb zasahujú v rôznej miere dopravné, ubytovacie a stravovacie služby. V prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie. Cestovná kancelária nezodpovedá za škody, ktoré môžu z týchto dôvodov vzniknúť Objednávateľovi a nenahrádza služby, ktoré z týchto dôvodov nemohli byť plne využité. Reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z dôvodu podľa tohto Článku sa považujú za neopodstatnené. 

12.12  Hodnotenie, resp. kategorizácia ubytovacích zariadení uvedená v jednotlivých katalógoch Touroperátorov vychádza z hodnotenia ubytovacích zariadení v zmysle platnej legislatívy krajiny pobytu, a preto nie je možné porovnávať kategorizácie, štandardy a triedy ubytovacích zariadení rôznych krajín a Cestovná kancelária z tohto dôvodu nezodpovedá za prípadné rozdiely. V niektorých prípadoch sú v katalógoch Touroperátorov uvedené hodnotenia ubytovacích zariadení vychádzajúce z interných hodnotení Touroperátora a klientov. Cestovná kancelária neurčuje a nezodpovedá za prideľovanie izieb pri príchode do ubytovacieho zariadenia, nakoľko toto je v kompetencii manažmentu ubytovacieho zariadenia.

13. Záverečné ustanovenia

 

13.1    Tieto Všeobecné podmienky sú platné pre účasť na všetkých Zájazdoch usporiadaných Cestovnou kanceláriou a tvoria neoddeliteľnú časť Zmluvy o zájazde, ak nie je Cestovnou kanceláriou v osobitných prípadoch určený alebo oboma zmluvnými stranami Zmluvy o zájazde vopred dojednaný iný rozsah vzájomných práv a povinností v písomnej forme.

 

13.2    Písomná forma oznámení zasielaných Cestovnou kanceláriou Objednávateľovi je zachovaná, ak sa príslušné oznámenie zašle preukázateľným spôsobom prostredníctvom faxu, e-mailom, poštou alebo SMS správou podľa kontaktných údajov uvedených Objednávateľom v Zmluve o zájazde alebo v zmluve o Službe.

 

13.3    Objednávateľ potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy o zájazde, že:

a)            obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s ponukovým katalógom Cestovnej kancelárie,

b)           bol oboznámený s obsahom týchto Všeobecných podmienok, rozumie im, a súhlasí s nimi,

c)            porozumel všetkým v nich prezentovaným skutočnostiam a bude ich rešpektovať a dodržiavať,

d)           nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na Zájazde a zodpovedá za svoju zdravotnú prípravu na Zájazd,

e)            bola mu poskytnutá možnosť uzavrieť komplexné cestovné poistenie ako aj poistenie proti stornu Zájazdu,

f)            bol oboznámený so stornopodmienkami konkrétneho Touroperátora, rozumie im a súhlasí s nimi.

 

13.4      V zmysle článku 6 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenia GDPR“), týmto Objednávateľ ako dotknutá osoba vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve o zájazde, alebo v zmluve o Službe Cestovnou kanceláriou ako prevádzkovateľovi. Objednávateľ vyslovuje súhlas so spracovaním týchto osobných údajov: mena, priezviska, dátumu narodenia, čísla OP a čísla pasu, ktoré dobrovoľne poskytol/a/ alebo poskytne v súvislosti s vznikom Zmluvy o zájazde alebo zmluvy o Službe. Súhlas udeľuje Cestovnej kancelárii na účel plnenia zmluvne dohodnutých služieb podľa uzatvorenej Zmluvy o zájazde alebo zmluvy o Službe, a to v rozsahu nutnom vzhľadom na výkon činností, ktoré sú jej predmetom podnikania ako aj výkon činností s nimi bezprostredne súvisiacimi, vrátane sprístupnenia týchto osobných údajov partnerom Cestovnej kancelárii a cezhraničného toku týchto osobných údajov do krajín tranzitu a pobytu, resp. partnerom Cestovnej kancelárie a Touroperátorom do Spolkovej republiky Nemecko a Rakúskej republiky. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Objednávateľ, že bol na túto skutočnosť upozornený a svojím podpisom výslovne súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov. Tento súhlas poskytuje na dobu neurčitú odo dňa udelenia tohto súhlasu. Doba spracúvania osobných údajov Objednávateľa je obdobie trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu, kedy Objednávateľ súhlas odvolá. Objednávateľ je v zmysle čl. 7 nariadenia GDPR  oprávnený písomne odvolať tento súhlas so spracúvaním osobných údajov. Objednávateľ vyhlasuje, že pred podpisom Zmluvy o zájazde alebo zmluvy o Službe bol oprávnenou osobou zastupujúcou Cestovnú kanceláriu poučený o svojich právach v zmysle zákona Nariadenia GDPR.

 

13.5      Poučenie dotknutej osoby v zmysle nariadenia GDPR: Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva CK ako prevádzkovateľ informačného systému v zmysle Nariadenia GDPR) má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

·         účely spracúvania

·         kategórie dotknutých osobných údajov

·         príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie

·         ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie

·         existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu právo podať sťažnosť dozornému orgánu

·         ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj

·         existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu

 

13.6    Dotknutá osoba má ďalej právo u Cestovnej kancelárii písomne namietať voči:

a)            spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

b)           využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku;

c)            poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu.

 

13.7      Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

 

13.8      Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu uvedenú v predchádzajúcom odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

13.9      Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

 

13.10   Dotknutá osoba má ďalej právo:

a)            aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

b)           právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú (ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa predchádzajúcej vety je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky)

c)            aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

  ·       dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov

  ·       spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia

  ·       prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

  ·       dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa písm. c) , prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

d)           získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil

f)            kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach

g)           má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú

 

13.11   Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobné údaje CK poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať. CK si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. CK bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to výlučne prostredníctvom oprávnených osôb.

 

13.12   Spracovaním osobných údajov sa rozumie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

13.13   Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógoch a cenníkoch o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú vždy aktuálne známym informáciám a dostupným v dobe ich tlače a Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na ich aktualizáciu a zmenu do doby uzatvorenia Zmluvy o zájazde s Objednávateľom. Cestovná kancelária nezodpovedá za obsah prípadnej inzercie tretích osôb, uverejnenej v katalógoch, cenníkoch a iných materiáloch, ktoré vydáva Cestovná kancelária a nezodpovedá za správnosť údajov uvedených v materiáloch, ktoré nevydáva.

 

13.14   Pre právne vzťahy, ktoré sa riadia týmito Všeobecnými podmienkami, je rozhodujúce slovenské právo, pokiaľ nie je uvedené inak. Miestna príslušnosť súdu pre všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy o zájazde a iných právnych vzťahov medzi Cestovnou kanceláriou a Objednávateľom, je určená podľa sídla Cestovnej kancelárie, pokiaľ to všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce konanie pre súdmi umožňujú.

 

13.15   CK nezodpovedá za plnenie zmlúv, ktoré uzavrela s Objednávateľom ako Sprostredkovateľ iného subjektu, ani za škodu spôsobenú neplnením sprostredkovaných zmlúv zo strany tohto tretieho subjektu.

 

V Bratislave dňa 02. 01. 2019

             Cestovná kancelária ECOMM, s.r.o